Archivos de diario de febrero 2024

04 de febrero de 2024

526.Rapporten over de monitoring vaan Ammoniak met korstmossen

https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf

Rapporten:
BLWG Rapport 35
Basisrapport Rode Lijst Korstmossen 2022 volgens Nederlandse en IUCN-criteria
L.B. Sparrius, H. van der Kolk & C.M. van Herk (2023) Basisrapport Rode Lijst Korstmossen 2022 volgens Nederlandse en IUCN-criteria BLWG-rapport 35. 149 pp.

download pdf

BLWG Rapport 34
Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
download pdf

BLWG Rapport 33
Landelijk Meetnet Korstmossen. Inhoudelijke rapportage 2022.
van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2023) Landelijk Meetnet Korstmossen. Inhoudelijke rapportage 2022. BLWG-rapport 33. 14 pp.

download pdf

BLWG Rapport 32
Advies stuifzandbeheer Planken Wambuis 2023-2030.
Sparrius, L.B., M.J.P.M. Riksen & M.N. Nijssen (2023) Advies stuifzandbeheer Planken Wambuis 2023-2030. BLWG-rapport 32. 27 pp.

download pdf | download dataset

BLWG Rapport 31
Effecten van ammoniak op korstmossen in Gelderland in de periode 1989-2022.
van der Kolk, H., L.B. Sparrius & C.M. van Herk (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Gelderland in de periode 1989-2022. BLWG-rapport 31. 109 pp.

download pdf

BLWG Rapport 30
Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2021.
van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2022) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2021. BLWG-rapport 30. 13 pp.

download pdf

BLWG Rapport 29
Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri) in Natura 2000-gebied de Biesbosch.
van der Pluijm, A., H. van der Kolk & L.B. Sparrius (2022) Tonghaarmuts (Orthotrichum rogeri) in Natura 2000-gebied de Biesbosch. BLWG-rapport 29. 43 pp.

download pdf

BLWG Rapport 28
Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2020.
van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2021) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2020. BLWG-rapport 28. 16 pp.

download pdf

BLWG Rapport 27
Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2019.
van der Kolk, H. & L.B. Sparrius (2020) Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM), Waarnemersverslag 2019. BLWG-rapport 27. 18 pp.

download pdf

BLWG Rapport 26
Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019.
van der Kolk, H., L.B. Sparrius & A. Aptroot (2020) Monitoring van ammoniak met korstmossen in Friesland 2019. BLWG-rapport 26. 100 pp.

download pdf

 • his is a collection of historic and modern biology books. Many of these books are currently out of print and hard to obtain from public libraries or book sellers. They have either been typed or entered via optical character recognition software (OCR). I try to make them as correct as possible. If errors are detected, then please don't hesitate to inform me.

  HELP WANTED!
  All of these books are published here for common benefit, to help students of biology and teachers in learning and research, there is basically no commercial interest and the pages are free from any advertisements. To further enlarge this collection I am mostly dependent on unpaid work done by friends and helpers. All coauthors are acknowledged within the individual texts.
  If you like this site, you can support it in several ways: You may lend me historic biology books, you may help with the scanning of pages and images, you may help with verifying text that has been put through OCR, you may manually enter text etc. Before planning to help you may want to read the conventions used in this library (in German).

  http://biolib.de/

 • his is a collection of historic and modern biology books. Many of these books are currently out of print and hard to obtain from public libraries or book sellers. They have either been typed or entered via optical character recognition software (OCR). I try to make them as correct as possible. If errors are detected, then please don't hesitate to inform me.

  HELP WANTED!
  All of these books are published here for common benefit, to help students of biology and teachers in learning and research, there is basically no commercial interest and the pages are free from any advertisements. To further enlarge this collection I am mostly dependent on unpaid work done by friends and helpers. All coauthors are acknowledged within the individual texts.
  If you like this site, you can support it in several ways: You may lend me historic biology books, you may help with the scanning of pages and images, you may help with verifying text that has been put through OCR, you may manually enter text etc. Before planning to help you may want to read the conventions used in this library (in German).

  http://biolib.de/
  http://www.biolib.de/library/pdf_index_de.html
  http://www.biolib.de/library/year_index_en.html


 • http://www.bigcats.nl/gambia/

 • http://www.bigcats.nl/gambia/

 • 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  Dit boek is ontstaan na de evaluatie van 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa – een
  studie die in het najaar van 2022 verscheen. Het
  was een initiatief van Jan Bakker, Henk Everts,
  Ab Grootjans en Piet Schipper, ecohydrologen
  die de laatste halve eeuw onderzoek deden naar
  de natuurontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Aan het einde van hun loopbaan hebben
  ze een groot aantal waarnemingen van henzelf,
  studenten en medeonderzoekers gebundeld en
  geduid. Daarmee zijn het belangrijke bouwstenen geworden voor de komende grote herinrichting van het landschap (Everts et al. 2022).
  In de evaluatie van 35 jaar natuurbeheer, waarvoor de provincie Drenthe de opdrachtgever
  was, staat de ontwikkeling van de begroeiingen
  en dieren centraal. De bevindingen zelf hebben
  betekenis – natuurlijk. Die krijgt een verdiepende laag als de waarnemingen gelegd worden
  naast het gevoerde beheer. Door die feiten
  bovendien in relatie te brengen met de plek in
  het hydrologische systeem worden patronen op
  de schaal van het landschap zichtbaar die niet
  alleen iets vertellen over de Drentsche Aa of de
  Hunze, maar die in algemenere zin laten zien
  hoe ecosystemen werken. Hier, even verderop
  of in een andere regio.
  De wetenschappelijke monitoring van de
  vegetatie die aan de basis ligt van dit boe
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
 • https://mijnboekenkast.blogspot.com/2020/02/kees-kooman-nieuw-boeren-je-leent-het.html


 • https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  5 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
  Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.
  https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf

 • De heren Everts, Grootjans, Bakker en Schipper kennen het gebied op hun duimpje en hebben als professionals een groot deel van hun leven aan dit gebied gewijd. Hun bevindingen tonen aan dat alle inzet van provincie, beheerders, waterschap en anderen heeft geleid tot flinke vooruitgang. Die positieve ontwikkeling is vooral te zien in het middendeel van het natuurgebied, het deel waarvan het prachtige Balloërveld de kern vormt, omzoomt door het Gasterense Diep en het Loonerdiep. Er zijn echter ook delen van de Drentsche Aa waar de natuur niet is verbeterd en nog steeds onder grote druk staat.

  Successen
  De onderzoekers zijn erg positief over de resultaten van inrichting en beheer van de middenlopen van de beken, waar grote aaneengesloten natuurgebieden zijn gerealiseerd. Daar zien we een prachtige ontwikkeling van soortenarme cultuurgraslanden naar bloemrijke hooilanden en venen. Die ontwikkeling heeft te maken met kwel, mineraalrijk grondwater dat niet langer rap wordt afgevoerd, maar in de graslanden en venen de ontwikkeling van soortenrijke plantengroei mogelijk maakt. Zo is bijvoorbeeld een heel zeldzaam natuurtype ontstaan, het kalkmoeras. Hier hebben zich tot de verbeelding sprekende plantensoorten gevestigd zoals parnassia, moeraswespenorchis en groenknolorchis. Het blijkt dat vernatting met water van goede kwaliteit echt helpt om karakteristieke natuur te herstellen. Waar de onderzoekers ook erg over te spreken zijn is het herstel van de zogenaamde blauwgraslanden en heischrale graslanden in het Eexterveld. Beide natuurtypen zijn in heel West-Europa erg zeldzaam geworden. Dat we hier een fikse uitbreiding zien, compleet met zeldzame planten en dieren die in dit soort natuur thuishoren, is een kroon op het werk van de beheerders. Al wandelend kun je hier genieten van prachtig bloeiende planten zoals welriekende nachtorchis, Spaanse ruiter en klokjesgentiaan.

  Niet overal optimaal
  De natuurontwikkeling van de boven- en benedenlopen staat nog voor uitdagingen. Doordat deze een grotere invloed van buitenaf ondervinden, is de ontwikkeling niet overal optimaal. Denk hierbij aan de uiteenlopende vereisten voor de waterstand voor landbouw en natuur. Maar ook omdat kwaliteit van het oppervlaktewater dat vanuit de landbouwgebieden door de natuurgebieden stroomt niet optimaal is voor de te behouden waarden. Bovendien zorgen ook de neerslag van stikstof en de grondwaterwinning voor extra uitdagingen in de natuur. Effecten van al deze invloeden zijn zichtbaar doordat bloemrijke graslanden verdwenen zijn en dat herstel hiervan pas kan plaatsvinden wanneer de vraagstukken die deze uitdagingen oproepen zijn opgelost.
  https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2022/december/35-jaar-beheer-onderzoek-drentsche-aa/
  https://storymaps.arcgis.com/collections/175b56421def4eb086bbaa92fc70e60c
  Oplossingen
  De heren geven in hun uitgebreide en rijk geïllustreerde rapportage niet alleen aan wat er goed en niet goed gaat, ze geven ook oplossingsrichtingen aan. Zo bevelen ze de aanleg van zuiveringsmoerassen warm aan. Daar kan voedselrijk water uit landbouwgebieden op natuurlijke wijze gereinigd worden waardoor dat vieze water niet langer de bijzondere plantengroei aantast. Op andere plaatsen liggen nog steeds diepe sloten langs en zelfs door waardevolle natuur. Die diepe sloten moeten in de ogen van de onderzoekers zo snel mogelijk dicht zodat de verdroging van die gebieden wordt gestopt. De provincie kijkt naar de mogelijkheden om de aanbevelingen zo snel mogelijk om te zetten in een nog betere inrichting van het unieke beekdalgebied. Het Programma Natuurlijk Platteland en het Programma Natuur bieden beide aanknopingspunten voor het verbeteren van de natuurcondities van het Natura 2000-gebied.
  https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2022/december/35-jaar-beheer-onderzoek-drentsche-aa/
  https://storymaps.arcgis.com/collections/175b56421def4eb086bbaa92fc70e60c


 • https://research.rug.nl/files/446320249/2022_EvertsETAL_Drentsche_Aa_35_jaar.pdf
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
 • https://coegroen.nl/uitgelicht/het-resultaat-van-35-jaar-beheer-en-onderzoek-van-de-drentsche-aa
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  In de jaren '60 van de vorige eeuw heeft het Drentse provinciebestuur besloten om de natuur en het landschap van het beekdal Drentsche Aa te beschermen. Daarmee is de basis gelegd voor het huidige Nationaal Park en Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Vier ecologen die het gebied al sinds de jaren '90 bestuderen, hebben de ontwikkeling van de natuur in de afgelopen decennia in beeld gebracht.

  De provincie gebruikt de bevindingen van Henk Everts, Ab Grootjans, Jan Bakker en Piet Schipper om het huidige beleid tegen het licht te houden, het beheerplan te vernieuwen en een maatregelenpakket voor het gebied op te stellen. Het Programma Natuurlijk Platteland en het Programma Natuur bieden beide aanknopingspunten voor het verbeteren van de natuurcondities van het Natura 2000-gebied.
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa
  Zeldzaam natuurtype
  In de regio zijn grote aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd. Daardoor is de biodiversiteit toegenomen. Zo zijn soortenarme cultuurgraslanden veranderd in bloemrijke hooilanden en venen. Die ontwikkeling is een gevolg van de aanwezigheid van mineraalrijk grondwater (kwel). Nu water in het gebied niet snel meer wordt afgevoerd, zijn nieuwe soorten opgekomen en is een heel zeldzaam natuurtype ontstaan: het kalkmoeras.

  Plantensoorten als parnassia, moeraswespenorchis en groenknolorchis komen tegenwoordig voor in het gebied. Ook herstellen de zogenaamde blauwgraslanden en heischrale graslanden zich in het gebied Eexterveld. Beide natuurtypen zijn in heel West-Europa erg zeldzaam geworden. De deskundigen zien bovendien een flinke uitbreiding van deze graslanden, compleet met zeldzame planten en dieren die in dit soort natuur thuishoren. Het gaat onder andere om de orchidee welriekende nachtorchis, de distelachtige Spaanse ruiter en de klokjesgentiaan.

  Ruimte voor verbetering
  De natuurontwikkeling van de boven- en benedenlopen van de Drentsche Aa verloopt minder succesvol. Vooral de lage waterstand en de kwaliteit van het oppervlaktewater dat vanuit de landbouwgebieden door de natuurgebieden stroomt, is een punt van zorg voor de beheerders. Daarnaast zijn bloemrijke graslanden verdwenen door de neerslag van stikstof en de grondwaterwinning.

  Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben begin 2023 een adviescommissie benoemd die zich gaat buigen over de aanpak van de Drentsche Aa. In 2019 en 2020 kwamen door hevige buien namelijk te veel gewasbeschermingsmiddelen in het beekwater. Doel is om de gestelde kwaliteitseisen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water niet meer te overschrijden in 2027.
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  Adviezen
  De vier ecologen bevelen de aanleg van moerassen aan. Daar kan voedselrijk water uit landbouwgebieden op natuurlijke wijze gezuiverd worden. Daarnaast adviseren ze om diepe sloten op een aantal plaatsen zo snel mogelijk dicht te maken om verdroging in gebieden tegen te gaan. Sommige van die diepe sloten lopen nu nog langs of zelfs door waardevolle natuur.

  Beweiden en hooien zijn bovendien zeer bruikbare beheermaatregelen. Daardoor wordt het teveel aan meststoffen aangepakt en herstelt de waterhuishouding zich. Beweiden verhoogt de variatie in structuur van de vegetatie. Een ingrijpende beheersmaatregel als plaggen zien de ecologen als een zeer ingrijpende maatregel die ook negatieve effecten kan hebben, zoals het uitputten van de zaadbankvoorraad of verstoring van het archeologische archief van de bodem.
  https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa


 • Voor hun analyse hebben de onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling van diverse planten- en diersoorten en vegetatietypen over de afgelopen 35 tot 40 jaar. Zo lang werkt de overheid inmiddels aan verbetering van het authentieke beekdalenstelsel in Midden-Drenthe. Ondanks die inspanningen zijn de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water ook voor de Drentsche Aa de komende tijd niet haalbaar, verwachten de vier onderzoekers.

  'Zo zitten er nog veel meststoffen in het water. Hierdoor is het beekstelsel in feite één groot helofytenfilter waar die meststoffen zich dan in ophopen. Wat schade oplevert voor de aanwezige planten en de natuur zich onvoldoende kan herstellen.' Een oplossing zou zijn om actief zuiveringsmoerassen in te richten, met name bovenstrooms.

  Daarnaast stellen de vier ecologen vast dat vooral in het middendeel van het stroomgebied van de Drentsche Aa de natuur vorderingen maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebied Ossebroeken langs het Rolderdiep waar zich weer nieuw moeras heeft ontwikkeld. Dat lukte door meer kwelwater toe te laten en door gebieden te verschralen. Toch is ook daar de situatie kwetsbaar omdat door zomerse stortbuien een langzame verbetering in één keer kan worden gestopt als zo veel voedselrijk water toestroomt.

  Benedenloop
  Daarnaast blijkt dat in de benedenloop van de Drentsche Aa, ondanks aanpassingen in beheer en inrichting zoals in de Ydermade, de natuur er meestal nog achteruitgaat. Door diepere ontwatering in naastgelegen landbouwgebieden treden er grondwaterverliezen op zodat de natuur er verdroogt. De onderzoekers noemen ook natuurgebieden bij De Punt en in de Onnerpolder. 'Het bereiken van een gunstige staat is daar niet haalbaar.'
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  Beweiden en hooien van de beekdalen zijn de afgelopen jaren zeer bruikbare beheermaatregelen gebleken, merken de onderzoekers op. Anders dan meer schraallanden creëren, is het bijvoorbeeld in het gebied Geelbroek onder Assen beter water zo lang mogelijk vast te houden en bosontwikkeling te stimuleren. Om de situatie in het hele stroomgebied te verbeteren, zou volgens de onderzoekers het beheer op korte termijn moeten worden gericht op de laatste voedselarme infiltratiegebieden en voor de langere termijn op het opvangen van klimaatverandering.
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa

 • h

 • https://www.vogeltrekatlas.nl/
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Grutto's%20in%20Zuid-Holland%20in%202023_V7_DEF_klein.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20predatie%20steltlopers%20Krimpenerwaard_2021.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20predatie%20steltlopers%20Krimpenerwaard_2021.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Broedsucces%20en%20ruimtegebruik%20van%20grutto%20in%20de%20Krimpenerwaard%202021.pdf

  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Vogels%20in%20De%20Nesse%20en%20Berkenwoude%202021_DEF.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%202019%20Biodiversiteit%20Polder%20Berkenwoude%20en%20de%20Nesse.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Biodiversiteit%20Polder%20Berkenwoude%20en%20de%20Nesse_2018.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/report_Krimpenerwaard_SK_20112019.pdf
  https://lowland-ecology.network/project/plas-dras-voor-kievit-in-agrarisch-gebied
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapportage%20Effect%20van%20beheer%20kievit%20eindrapport%20LOWRES.pdf
  https://lowland-ecology.network/userfiles/files/Rapport%20Grutto%20in%20Zuid-Holland%20in%202022.pdf
  https://www.vogeltrekatlas.nl/


 • https://meinweg-ecotop.nl/meinweg-ecotop-2023
  https://maasduinen-ecotop.nl/
  https://maasduinen-ecotop.nl/maasduinen-ecotop-2023
  https://depelen-ecotop.nl/
  https://depelen-ecotop.nl/peelvenen-ecotop-2024
  https://depelen-ecotop.nl/archief/de-pelen-ecotop-2019/
  https://depelen-ecotop.nl/archief/
  https://meinweg-ecotop.nl/meinweg-ecotop-archief

 • Holland komt vreemd genoeg de veldleeuwerik alleen voor op..Texel . Hazen zijn wel weer heel algemeen in Noord Top Of Holland. Vlas is een aantrekkelijk habitat voor Veldleeuwerik..en

  https://www.wierde-en-dijk.nl/projecten/akkerbeheer/Rapportage_MAS_onderzoek11-12-13.pdf Gele Kwikstraat is echt een Groningse Oldambtse akkervogel. Graspieper is een veenkoloniale vogel net als de Kwartel en op de zandgronden Bij Oos.. Fazant zit overal..behalve in Flevoland. De scholekster een een typische vogel van de Stad GRONINGEN!!! De Grasmus is een vogel van de Groingen Onlanden, Pasterswolde
  https%3A%2F%2Fnatuurtijdschriften.nl%2Fpub%2F1021887%2FIDB20210290003003.pdf
  https://anog.nl/wp-content/uploads/2022/05/Actieplan-Akkervogels-Groningen-2022-2030-WEB.pdf
  https://natuurtijdschriften.nl/pub/1021887/IDB20210290003003.pdf
  https://assets.grauwekiekendief.nl/wp-content/uploads/2023/12/14135802/Trends-van-akkervogels-in-Flevoland-2011-2023.pdf
  https://www.clm.nl/wp-content/uploads/2023/11/1176-CLMdeelrapport_Biomonitoring_Drenthe-web.pdf
  JaarBoek BoerenLandVogels https://www.landschapnoordholland.nl/files/2024-01/Jaarboek%20Boerenlandvogels%202023.pdf Alle gegevens voor iedereen beschikbaar
  De provincie Noord-Holland streeft naar zo veel
  mogelijk delen van gegevens. Daarom zijn sinds
  begin 2023 de resultaten van onze meetnetten
  ook te downloaden via het dataportaal van de
  provincie.
  De gegevens zijn te selecteren en te downloaden
  via https://geoapps.noord-holland.nl/
  kaartenportaal/apps/MapSeries/index.html?appi
  d=e85fc52939f240ba9ef5164b5e203fb2&entry=2
  Kies voor de optie Geodata downloaden.
  Onder de kaartlaag PPLG zijn dan de


 • Publicado el 04 de febrero de 2024 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  12 de febrero de 2024

  527.Veel variatie in flora en fauna bij het Witterdiep | Spetterend Drenthe (4)

  Hoe ziet het leven in, op en rondom het water er in de zomer uit? In Spetterend Drenthe maken we een tocht langs het Drentse Water. In deze aflevering nemen we een kijkje bij het Witterdiep, want daar is het afgelopen jaar een hoop gebeurd. Abonneer: https://bit.ly/3sg6

 • In Nederland komen meer dan 5000 soorten vliegen en muggen voor. Die zijn onderverdeeld in meer dan honderd verschillende families, waaronder welbekende als de zweefvliegen, dazen en langpootmuggen. De familie van de slankpootvliegen (Dolichopodidae) is een stuk minder bekend. Toch telt deze familie alleen in ons land al 264 soorten. Wereldwijd zijn meer dan 8000 soorten bekend, waarmee slankpootvliegen op de vierde plaats komen in de ranglijst van meest soortenrijke vliegenfamilies.

  Slankpootvliegen zijn overal te vinden, van droge duingraslanden tot hoogveengebieden. Het grootste aantal soorten vind je in vochtige bossen, waar ze soms met honderden tegelijk te zien zijn op bijvoorbeeld bladeren, boomstammen en modderige oevers. Sommige soorten hebben de gewoonte om over het wateroppervlak te lopen zoals schaatsenrijders doen.

  Voor het eerst is nu een overzicht gemaakt van alle Nederlandse soorten slankpootvliegen. Dit is deze week gepresenteerd in de vorm van de Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen. Er kwam een Vlaming aan te pas om tot deze publicatie te komen: Marc Pollet. Hij zet hiermee een kroon op het werk dat door de Nederlandse expert Henk Meuffels (1938-2021) in de jaren 1970 was begonnen. Henk begon toen met het op naam brengen van de slankpootvliegen in Nederlandse museumcollecties. De aldus verzamelde gegevens werden opgeslagen in een databank, die door Marc Pollet verder werd aangevuld. Henk's werk, samen met vele nieuwe gegevens, vormde de basis voor de verspreidingsatlas. Het uiteindelijke databestand dat voor de atlas werd gebruikt, telt in totaal meer dan 35.000 gegevens (gebaseerd op meer dan 100.000 specimens).

  Deze uitgave kwam tot stand dankzij de steun van NLBIF. Ze is als PDF beschikbaar en wordt niet op papier uitgebracht. Op korte termijn komt wel een 'Print On Demand'-optie beschikbaar via de EIS-website. De atlas is nu gratis te downloaden van de EIS-website.

  Pollet, M. & H.J.G. Meuffels 2023
  Verspreidingsatlas van Nederlandse slankpootvliegen
  EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, 344 pp.


 • https://stats.sovon.nl/static/publicaties/Vogels_tellen_is_goud-Jubileumboek_Sovon-LR.pdf
  Vijftig jaar Sovon! Wat een mijlpaal! Opgericht in 1973 om met behulp van vrijwillige vogeltellers een eerste Nederlandse Broedvogelatlas te maken. In 2023 is Sovon uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging met vele leden en vooral met duizenden tellers die gestructureerd gegevens verzamelen over de vogels in Nederland. Het bureau is inmiddels uitgegroeid tot zeventig medewerkers. Terugkijkend is duidelijk dat Sovon een succesverhaal is. Het fundament van dat succes wordt geleverd door onze tellers. Zonder gegevens geen feiten over vogels, en dat is de kern van Sovon. Veel dank dus aan alle tellers voor alle bijdragen! In de Sovon-traditie hoort bij een jubileumjaar ook een boek. Een boek vol met feiten over vogels: dit boek. In het boek wordt teruggekeken, maar gaat het vooral ook over de toekomst. Uit dit boek blijkt de meerwaarde van het langjarig verzamelen van gegevens over de vogels. Een van de artikelen beschrijft de grote veranderingen in de populaties van een aantal soorten. Zelf vogel ik bijna vijftig jaar en iedere vogelaar die zo lang meegaat merkt dat de veranderingen enorm zijn. Maar door de gestructureerde verzameling van gegevens, de tellingen, wordt pas duidelijk hoe groot die veranderingen zijn. Veel artikelen in dit boek gaan over de toepassing van die verzamelde gegevens. De maatschappij is in beweging: klimaat, energie, landbouw, noem maar op. Vrijwel alles wat mensen doen heeft impact op de omgeving en dus ook op vogels. Door gebruik van de gegevens kan Sovon steeds beter voorspellen en bepalen wat de gevolgen van voorgestelde of gerealiseerde veranderingen voor vogels zijn. Sovon wordt steeds meer gevraagd om voor deze onderwerpen onderzoek te doen. Dat biedt veel kansen. Dit boek is dus ook bedoeld om vooruit te kijken. Het werpt daarmee mee
  https://id.nl/energie-en-klimaat/elektriciteit/zonnepanelen/deze-energieleveranciers-laten-je-betalen-voor-gebruik-van-zonnepanelen
  https://stats.sovon.nl/static/publicaties/Vogels_tellen_is_goud-Jubileumboek_Sovon-LR.pdf
 • De permafrost op de Noordpool herbergt grote schatten. Door het opwarmende klimaat ontdooit deze bevroren grond steeds sneller en dat heeft grote gevolgen. Honderden jaren lagen op Spitsbergen grafvelden van Nederlandse walvisvaarders uit de 17de eeuw goed bewaard in het ijs. Deze graven bevatten kleren en botten, ontdekten onderzoekers tijdens expedities van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen van 1979 tot 1981. De botten gaven inzicht in de doodsoorzaak en de kleren gaven een beeld van onbeschreven textiel voor de gewone man uit die tijd. De wollen mutsen die werden gevonden kregen een iconische status.

  De verder smeltende permafrost bedreigt dit erfgoed. Wat zijn de gevolgen voor de archeologische schatten die nog niet zijn opgegraven? Welke technieken worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop de permafrost smelt? En wat geeft de ontdooiende grond nog meer prijs?

  In deze editie van Collector’s Items gaat host Mariska de Bone aan de hand van een van deze iconische ijsmutsen daarover in gesprek met poolonderzoeker en ecoloog Maarten Loonen en geofysisch bodemonderzoeker Wouter Rooke.

  Dit programma wordt georganiseerd door Studium Generale Groningen en Universiteitsmuseum Groningen.

  Meer info:
  https://sggroningen.nl/evenement/gehe...

 • https://id.nl/energie-en-klimaat/elektriciteit/zonnepanelen/deze-energieleveranciers-laten-je-betalen-voor-gebruik-van-zonnepanelen

 • De bacterie en het brein - Iris Sommer en Hermie Harmsen

  Wat hebben darmbacteriën met je hersenen te maken? Die horen daar toch helemaal niet te komen? Darmbacteriën zijn niet alleen cruciaal voor onze weerstand, maar blijken ook invloed te hebben op de hersengezondheid. Een onevenwichtige darmflora verstoort het afweersysteem, maar ook de optimale hersenwerking, wat impact heeft op aandoeningen als depressie, bipolaire stoornis, Alzheimer en Parkinson. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer en microbioloog Hermie Harmsen leggen uit hoe een gezond voedingspatroon kan bijdragen aan gezonde darmen en een optimaal functionerend brein. Hoe kunnen we effectief onze darmgezondheid bevorderen, en welke voedingskeuzes zijn hierbij essentieel? En kun je met gezonde voeding je stressweerbaarheid verhogen en je hersenen fit houden?

 • https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16240353/documentaire-wolvendrift-laat-zien-hoe-drenthe-nog-niet-heeft-leren-samenleven-met-de-wolf

  De documentaire bevat unieke beelden van de uren na het doodschieten van de wolf in Wapse afgelopen zomer. De re-enactmentgroep Compagnie te Voet speelt een wolvenjacht na uit 1612. Ook is te zien dat de Universiteit Wageningen een doodgereden wolf inspecteert. Daarnaast zitten in Wolvendrift nog niet eerdere vertoonde beelden van wildcamera's van Drentse wolven.
  Wolvenkenner Hans Hasper uit Assen vertelt over zijn fascinatie voor de wolf omdat het dier zo ongrijpbaar is. Hij begrijpt niet dat we als mensen niet samen kunnen leven met de wolf. Hij zegt dat schieten niet helpt en dat beschermen van dieren de enige mogelijkheid is om samen te leven met de wolf.
  Schapenhouders Jacqueline Koppelaar en Albert Jan van Triest uit Eemster vinden dat er voor de wolf geen plaats is in Drenthe. Ze beschrijven de impact die een wolvenaanval op hun schapen heeft op hun (geestelijke) gezondheid. Ze hebben wolfwerende rasters laten plaatsen waar de wolf toch doorheen is gekomen.
  Schapenhouder Gijsbert Six uit Benneveld beschouwt zichzelf als 'queer', niet in een hokje te plaatsen, als het gaat om de wolf. Volgens hem legt de wolf het wezen van de mensen bloot en laat de wolf de mens nadenken over diens rol in de natuur.

  Wolvendrift laat de worsteling zien van Drenthe om met de wolf te leven. Journalist Petra Wijnsema volgde een jaar lang de gebeurtenissen rondom de wolf in Drenthe. Abonneer hier op ons kanaal: https://bit.ly/3sg6sVx

  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16240353/documentaire-wolvendrift-laat-zien-hoe-drenthe-nog-niet-heeft-leren-samenleven-met-de-wolf

 • his is a collection of historic and modern biology books. Many of these books are currently out of print and hard to obtain from public libraries or book sellers. They have either been typed or entered via optical character recognition software (OCR). I try to make them as correct as possible. If errors are detected, then please don't hesitate to inform me.

  HELP WANTED!
  All of these books are published here for common benefit, to help students of biology and teachers in learning and research, there is basically no commercial interest and the pages are free from any advertisements. To further enlarge this collection I am mostly dependent on unpaid work done by friends and helpers. All coauthors are acknowledged within the individual texts.
  If you like this site, you can support it in several ways: You may lend me historic biology books, you may help with the scanning of pages and images, you may help with verifying text that has been put through OCR, you may manually enter text etc. Before planning to help you may want to read the conventions used in this library (in German).

  http://biolib.de/
  http://www.biolib.de/library/pdf_index_de.html
  http://www.biolib.de/library/year_index_en.html


 • https://www.vanafhier.nl/natuur/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten
  Veel Nederlandse insecten, vogels en vlinders lusten geen exotische planten. Ze zijn eeuwenlang samen geëvolueerd met de planten die van oudsher in Nederland voorkomen.
  https://www.vanafhier.nl/natuur/boost-de-biodiversiteit-met-inheemse-planten
  https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1526303704/2018-05/Natuurmonumenten%202018%20-%20Rapport%20onderzoek%20naar%20achteruitgang%20van%20insecten%20in%20Nederland%201997-2017.pdf
  Inheemse planten van regionale herkomst hebben namelijk duizenden jaren de tijd gekregen om een goede match te vormen met onze insecten. In al die jaren zijn de planten en de insecten perfect op elkaar afgestemd. Inheemse regionale planten bloeien op het juiste moment en bieden voedsel op het meest ideale tijdstip aan lokale populaties van wilde bijen, vlinders en andere insecten én hun larven. Exotische planten en gecultiveerde planten missen vaak de match, omdat het bijvoorbeeld geen voedselplant is voor larven en rupsen of doordat nectar slecht bereikbaar is geworden door het cultiveren.
  https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1526284069/2018-05/Rapport%20insectensterfte%20-%20wetenschap-ENG.pdf
  https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/biodiversiteit-vergroten-ga-aan-slag-met-inheemse-planten-in-je-tuin
  Bovendien zit volgens Martin ook de bloeitijd in het DNA. "Zuidelijke of oostelijke exemplaren van onze wilde soorten bloeien vaak eerder of juist later", legt hij uit. "Dus niet altijd in de periode waarin onze insecten voedsel nodig hebben. Insecten en planten bovengronds, maar ook de bodemdieren rond de plantenwortels vormen samen een hofhouding. Ze zijn eeuwenlang met elkaar geëvolueerd en hebben zich aan elkaar aangepast. Zo kan het verdwijnen van een plantensoort het einde betekenen voor een aantal andere soorten."
  https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/biodiversiteit-vergroten-ga-aan-slag-met-inheemse-planten-in-je-tuin
 • Zelf aan de slag voor insecten: Insecten lokken naar je tuin door Jochem Kühnen
  https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/een-kleine-tuin-met-2000-soorten/
  Een stadstuin met 2000 soorten!
  Jochem Kühnen heeft achter zijn hoekhuis een paradijsje gecreëerd, waar hij tot nog toe 2000 verschillende soorten dieren en planten heeft waargenomen. Laat je inspireren door zijn online presentatie bij EIS Kenniscentrum Insecten en IVN.

  Meer online presentaties van de digitale EIS-avonden 2022, over insecten lokken naar je tuin, insecten meten en insectenonderzoek, zijn tevinden op het Youtube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten.

 • Opname OBN Kennisuur Leven in dood hout 15 febr 2024

  Opname OBN Kennisuur Leven in dood hout 15 febr 2024


 • Permaculture instructor Andrew Millison journeys with the UN World Food Programme to the Northern border of Senegal to see an innovative land recovery project within the Great Green Wall of Africa that is harvesting rainwater, increasing food security, and rehabilitating the ecosystem.


 • Plantenkartering Ruimte voor de Lek 2008-2016
  Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
  In de Lekuiterwaarden tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en IJsselstein is in 2010-2015 het project Ruimte
  voor de Lek uitgevoerd. Er zijn nieuwe geulen gegraven, kaden verlaagd of verlegd, en het projectgebied
  heeft vervolgens een natuurfunctie gekregen.
  Dick Kerkhof, lid van de plantenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, heeft in
  2008-2016 de flora gekarteerd. Al snel na de oplevering vestigden zich op de oevers van de nieuwe geulen
  allerlei voor het rivierengebied karakteristieke pionierplantjes, waaronder Slijkgroen, Klein vlooienkruid, Liggende ganzerik, Liggende ganzenvoet en Slibmos. Vooral de ’t Waalse Waard (aan weerszijden van de A27)
  blijkt rijk te zijn aan dergelijke pioniers, vermoedelijk doordat daar al een zaadbank was opgebouwd langs de
  zandwinput die voor de herinrichting aanwezig was.
  Ook Blauwe waterereprijs, Witte waterkers en Nopjeswier, pioniers die optimaal voorkomen in het zoetwatergetijdengebied, hebben zich uitgebreid, wat erop wijst dat de Lek meer en meer het karakter van een
  zoetwatergetijdenrivier krijgt. In een groot deel van het jaar is het tijverschil hier nu 120 à 150 cm.
  In de drogere terreinen gaat de vestiging van nieuwe plantensoorten een stuk minder snel. De plantenkartering maakt vooral duidelijk in welke uiterwaarden waardevolle, soortenrijke graslanden liggen. Dat zijn van
  oost naar west de Ossenwaard (het schiereiland bij de stuw), de Pontwaard (de westelijke leidijk langs het
  Merwedekanaal), de Mijnsheerenwaard (tussen de Buitenstad en de A2) en de Middelwaard (ten westen
  van de A2). Aan de noordzijde van de Lek is het westelijkste, niet vergraven deel van de Bossenwaard relatief
  rijk aan bijzondere graslandplanten. Alle genoemde terreinen of terreindelen kennen een lange geschiedenis
  van weinig of geen bemesting en een beheer van hooien of extensief begrazen.
  Het belangrijkste graslandtype is het droge stroomdalgrasland, dat hoofdzakelijk bekend is van Nederland.
  Het was in ons land echter altijd al tamelijk zeldzaam en beperkt tot de zandigste delen van de uiterwaarden.
  Door bemesting, maïsteelt en ontzandingen is sinds 1955 meer dan 80% van het droge stroomdalgrasland
  verloren gegaan. Het is van groot belang de resterende soortenrijke percelen in de gemeente Vianen te behouden en in andere geschikte zandige, droge uiterwaarddelen, zoals de kribvakken in de Vianense Waard,
  nieuw droog stroomdalgrasland te ontwikkelen.
  Door de plantenkartering te herhalen (bijvoorbeeld over 4 à 6 jaar) kan vastgesteld worden of er veranderingen ten goede of ten kwade zijn opgetr

  https://www.natuurcentrum.nl/wp-content/uploads/2017/01/Plantenkartering-Ruimte-voor-de-Lek-2008-2016-versie-2.pdf


 • http://www.bigcats.nl/gambia/

 • http://www.bigcats.nl/gambia/
 • 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  Dit boek is ontstaan na de evaluatie van 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa – een
  studie die in het najaar van 2022 verscheen. Het
  was een initiatief van Jan Bakker, Henk Everts,
  Ab Grootjans en Piet Schipper, ecohydrologen
  die de laatste halve eeuw onderzoek deden naar
  de natuurontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Aan het einde van hun loopbaan hebben
  ze een groot aantal waarnemingen van henzelf,
  studenten en medeonderzoekers gebundeld en
  geduid. Daarmee zijn het belangrijke bouwstenen geworden voor de komende grote herinrichting van het landschap (Everts et al. 2022).
  In de evaluatie van 35 jaar natuurbeheer, waarvoor de provincie Drenthe de opdrachtgever
  was, staat de ontwikkeling van de begroeiingen
  en dieren centraal. De bevindingen zelf hebben
  betekenis – natuurlijk. Die krijgt een verdiepende laag als de waarnemingen gelegd worden
  naast het gevoerde beheer. Door die feiten
  bovendien in relatie te brengen met de plek in
  het hydrologische systeem worden patronen op
  de schaal van het landschap zichtbaar die niet
  alleen iets vertellen over de Drentsche Aa of de
  Hunze, maar die in algemenere zin laten zien
  hoe ecosystemen werken. Hier, even verderop
  of in een andere regio.
  De wetenschappelijke monitoring van de
  vegetatie die aan de basis ligt van dit boe
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf

 • https://mijnboekenkast.blogspot.com/2020/02/kees-kooman-nieuw-boeren-je-leent-het.html


 • https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  5 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
  Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.
  https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf

 • BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf
 • Basiskwaliteit Natuur levert niet alleen een gezonde leefomgeving voor algemene soorten, maar ook voor ons als mens. Wanneer de basiskwaliteit van een gebied op orde is, kan een gebied namelijk ecosysteemdiensten leveren, zoals waterberging en -buffering, drinkwatervoorziening, recreatie, koolstofvastlegging en waterveiligheid.

  Basiskwaliteit Natuur geeft aan welke omstandigheden (condities) in een gebied minimaal nodig zijn. Door te sturen op condities en niet op soorten geeft het grondeigenaren en beheerders een beter beeld hoe zij natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang kunnen krijgen. Zij kunnen op hun grond herstelmaatregelen nemen om de condities horend bij Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Het kernpunt van de evaluatie van het herstel ligt in het voorkomen en terugkeren van algemene soorten in het gebied. Als de algemene soorten niet profiteren, moeten de maatregelen worden bijgesteld.
  https://toolbox-all4biodiversity.nl/
  Werken aan Basiskwaliteit Natuur is dus een proces van ‘doen-leren-beter doen’. Elk landschapstype vergt een unieke aanpak, maar er zijn generieke maatregelen en condities voor Basiskwaliteit Natuur, ongeacht de lokale situatie (zie onderstaande afbeelding).
  https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf

 • '
  https://thefreewebsiteguys.com/examples/
 • Publicado el 12 de febrero de 2024 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  26 de febrero de 2024

  419. 35 jaar beheer en inrichting van de Drentsche Aa

  35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  Dit boek is ontstaan na de evaluatie van 35 jaar
  beheer en inrichting van de Drentsche Aa – een
  studie die in het najaar van 2022 verscheen. Het
  was een initiatief van Jan Bakker, Henk Everts,
  Ab Grootjans en Piet Schipper, ecohydrologen
  die de laatste halve eeuw onderzoek deden naar
  de natuurontwikkeling in Nederland en daarbuiten. Aan het einde van hun loopbaan hebben
  ze een groot aantal waarnemingen van henzelf,
  studenten en medeonderzoekers gebundeld en
  geduid. Daarmee zijn het belangrijke bouwstenen geworden voor de komende grote herinrichting van het landschap (Everts et al. 2022).
  In de evaluatie van 35 jaar natuurbeheer, waarvoor de provincie Drenthe de opdrachtgever
  was, staat de ontwikkeling van de begroeiingen
  en dieren centraal. De bevindingen zelf hebben
  betekenis – natuurlijk. Die krijgt een verdiepende laag als de waarnemingen gelegd worden
  naast het gevoerde beheer. Door die feiten
  bovendien in relatie te brengen met de plek in
  het hydrologische systeem worden patronen op
  de schaal van het landschap zichtbaar die niet
  alleen iets vertellen over de Drentsche Aa of de
  Hunze, maar die in algemenere zin laten zien
  hoe ecosystemen werken. Hier, even verderop
  of in een andere regio.
  De wetenschappelijke monitoring van de
  vegetatie die aan de basis ligt van dit boe
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf

 • https://mijnboekenkast.blogspot.com/2020/02/kees-kooman-nieuw-boeren-je-leent-het.html


 • https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  5 jaar beheer Drentsche Aa heeft er voor gezorgd dat grote delen van het stroomdalgebied met sprongen vooruit gegaan zijn. Zo zien we een terugkeer en uitbreiding van Blauwgrasland en Heischraalgrasland. Toch kunnen we op basis van gebiedsdekkende vegetatiekarteringen in 1982, 1995 en 2015, en veelvuldig plaatsbezoek, uitgevoerd door een team van Groningse eco-hydrologen, stellen dat bepaalde gebieden achterblijven en nieuwe en oude kwetsbaarheden risico's met zich mee brengen.
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  Het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), de provincie Drenthe en het Nationaal Park Drentsche Aa nodigen u uit om aan de hand van een reeks Storymaps de Drentsche Aa op een unieke wijze te beleven. Aan de hand van zes 'Virtuele Excursies' nemen we u op interactieve wijze mee naar enkele van Nederlands meest spectaculaire natuurgebieden.
  Het doel van de 'Virtuele Excursies is om: 1) de kwaliteiten van de Drentsche Aa op verschillende schaalniveaus te laten zien, 2) beschermde gebieden die voor bezoekers en minder-validen ontoegankelijk zijn toch toegankelijk te maken, en 3) de kwetsbaarheden te tonen van nieuwe en oude natuurwaarden en enkele oplossingsrichtingen aan te wijzen.
  https://www.drentscheaa.nl/drentsche-aa/natuur-landschap/35-jaar-beheer-drentsche-aa/
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  https://boeken-cdn.e-activesites.nl/fragment/90/9789464711790.pdf
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  https://www.noorderbreedte.nl/wp-content/uploads/2022/11/202221107_rapport_35-jaar-DA_web.pdf

 • https://coegroen.nl/uitgelicht/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa

 • Voor hun analyse hebben de onderzoekers gekeken naar de ontwikkeling van diverse planten- en diersoorten en vegetatietypen over de afgelopen 35 tot 40 jaar. Zo lang werkt de overheid inmiddels aan verbetering van het authentieke beekdalenstelsel in Midden-Drenthe. Ondanks die inspanningen zijn de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water ook voor de Drentsche Aa de komende tijd niet haalbaar, verwachten de vier onderzoekers.

  'Zo zitten er nog veel meststoffen in het water. Hierdoor is het beekstelsel in feite één groot helofytenfilter waar die meststoffen zich dan in ophopen. Wat schade oplevert voor de aanwezige planten en de natuur zich onvoldoende kan herstellen.' Een oplossing zou zijn om actief zuiveringsmoerassen in te richten, met name bovenstrooms.

  Daarnaast stellen de vier ecologen vast dat vooral in het middendeel van het stroomgebied van de Drentsche Aa de natuur vorderingen maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebied Ossebroeken langs het Rolderdiep waar zich weer nieuw moeras heeft ontwikkeld. Dat lukte door meer kwelwater toe te laten en door gebieden te verschralen. Toch is ook daar de situatie kwetsbaar omdat door zomerse stortbuien een langzame verbetering in één keer kan worden gestopt als zo veel voedselrijk water toestroomt.

  Benedenloop
  Daarnaast blijkt dat in de benedenloop van de Drentsche Aa, ondanks aanpassingen in beheer en inrichting zoals in de Ydermade, de natuur er meestal nog achteruitgaat. Door diepere ontwatering in naastgelegen landbouwgebieden treden er grondwaterverliezen op zodat de natuur er verdroogt. De onderzoekers noemen ook natuurgebieden bij De Punt en in de Onnerpolder. 'Het bereiken van een gunstige staat is daar niet haalbaar.'
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  Beweiden en hooien van de beekdalen zijn de afgelopen jaren zeer bruikbare beheermaatregelen gebleken, merken de onderzoekers op. Anders dan meer schraallanden creëren, is het bijvoorbeeld in het gebied Geelbroek onder Assen beter water zo lang mogelijk vast te houden en bosontwikkeling te stimuleren. Om de situatie in het hele stroomgebied te verbeteren, zou volgens de onderzoekers het beheer op korte termijn moeten worden gericht op de laatste voedselarme infiltratiegebieden en voor de langere termijn op het opvangen van klimaatverandering.
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/natuurkwaliteit-in-drentsche-aa-blijft-nog-achter
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/75614-419-inleiding-35-jaar-beheer-drentsche-aa
  https://www.drentscheaa.nl/publish/library/486/rapport_35_jaar_beheer_drentsche_aa_web_versie.pdf
  https://www.noorderbreedte.nl/wp-content/uploads/2022/11/202221107_rapport_35-jaar-DA_web.pdf
  https://research.rug.nl/files/446320249/2022_EvertsETAL_Drentsche_Aa_35_jaar.pdf


 • Historische landschap de Veluwe
  In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf
  In het vlakke, natte Nederland is de Veluwe een buitenbeentje. Het is een groot reliëfrijk zandgebied, met heuvels, plateaus, hellingen en dalen, dat in de ijstijden werd gevormd. Deze biografie gaat met name over de hoger gelegen bos- en heidegronden van het Veluwemassief. Ook de overgangen en contrasten met de lage delen komen aan bod. Deze biografie geeft een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf

 • Het Waddengebied is het deel van de Zuidelijke Noordzeekust dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg. Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de eilanden, de Waddenzee en de buitendijkse kwelders en dijken op het vasteland. Het Waddengebied is uniek in de wereld. Onder de invloed van eb en vloed is het landschap constant aan verandering onderhevig. Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied/Landschapsbiografie_van_het_Waddengebied_webA.pdf

 • Deze publicatie bevat een karakterschets van het bijzondere historische landschap van de Nederlandse delta: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan? Anders dan de meeste andere Nationale Parken bestaat Nationaal Park Biesbosch-Haringvliet uit een groot aantal verschillende deelgebieden, van de benedenloop van Maas in het oosten tot de polders, zeearmen en duinen in het westen. Elk deelgebied wordt in deze publicatie apart beschreven.

  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Delta_Biesbosch-Haringvliet_webA.pdf


 • BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf
 • Basiskwaliteit Natuur levert niet alleen een gezonde leefomgeving voor algemene soorten, maar ook voor ons als mens. Wanneer de basiskwaliteit van een gebied op orde is, kan een gebied namelijk ecosysteemdiensten leveren, zoals waterberging en -buffering, drinkwatervoorziening, recreatie, koolstofvastlegging en waterveiligheid.

  Basiskwaliteit Natuur geeft aan welke omstandigheden (condities) in een gebied minimaal nodig zijn. Door te sturen op condities en niet op soorten geeft het grondeigenaren en beheerders een beter beeld hoe zij natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang kunnen krijgen. Zij kunnen op hun grond herstelmaatregelen nemen om de condities horend bij Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Het kernpunt van de evaluatie van het herstel ligt in het voorkomen en terugkeren van algemene soorten in het gebied. Als de algemene soorten niet profiteren, moeten de maatregelen worden bijgesteld.
  https://toolbox-all4biodiversity.nl/
  Werken aan Basiskwaliteit Natuur is dus een proces van ‘doen-leren-beter doen’. Elk landschapstype vergt een unieke aanpak, maar er zijn generieke maatregelen en condities voor Basiskwaliteit Natuur, ongeacht de lokale situatie (zie onderstaande afbeelding).
  https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf

 • Atlases

  Observations represent the primary species distribution data recorded on iNaturalist, but they only represent presence data (e.g. they tell you where a species is, but not where it is not). iNaturalist also has "listed taxa" which indicate places where species occur (these may be manually created or automatically generated from observations). But listed taxa also cannot be relied upon to understand where a species does not occur because it's unclear how to interpret the absence of a listing. iNaturalist does display "taxon ranges" for a small number of taxa but these generally come from external sources like IUCN and cannot be easily curated by the iNaturalist community.

  We are now introducing a concept called an "Atlas." An Atlas defines the set of "atlas presence places" that completely encompass a species' range. As such, like taxon ranges, they can be used to convey information about where a species is not found. But unlike taxon ranges, it is easy for iNaturalist curators to build and curate atlases. As described below, Atlases define a structure that allows the existence of listed taxa (or lack thereof) to be interpreted as both presence and absence data. Atlases leverage the existing listed taxa infrastructure on iNaturalist. In the near future, we plan to use observations and atlases as inputs to model more data-driven iNaturalist taxon ranges for a wider variety of taxa.

  https://www.inaturalist.org/atlases/42738
  https://www.inaturalist.org/pages/atlases
  https://www.inaturalist.org/comments?utf8=%E2%9C%93&mine=true


 • An overview of Orthoptera study in Europe per country. Published on the occasion of the third European Congress of Orthoptera Conservation in Leiden, the Netherlands (2020/2022).
  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Publicaties/ECOCIII_booklet.pdf
  Kleukers, R. & R. Felix (eds.) 2020. Grasshopper conservation in Europe. – EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 85 p. The pdf can be downloaded here. The publication can be ordered at eis-naturalis.nl. Costs 10 euro + shipping.

 • Nice book about the new species… i also found this one…which was to my surprise in Dutch because the paper version is always in English, and the title of the book it also in English https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2019/01/266Living-on-the-Edge-NL-1.pdf 8

  English Edition
  https://www.researchgate.net/publication/286443601_Zwarts_L_Bijlsma_RG_van_der_Kamp_J_Wymenga_E_2009_Living_on_the_edge_Wetlands_and_birds_in_a_changing_Sahel_KNNV_publishing_Zeist_The_Netherlands/link/5669713b08ae1a797e374ace/download 10

  Next 5Days Livinig on the Edge, English Edition, deleted on 11 December, 2019
  https://we.tl/t-vb6Qted6XY 3 livingontheedge_2eedition.pdf

  Heh, an atlas, 600pages, in four languages…(English, altough it is not spoken in Swiss, German, French and Italian)
  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/atlas/info_amtsstellen/Swiss%20Atlas%202013-2016_E_low.pdf 5

  I though Helix pomiata (Wijngaardslak) is a endangered species because it is eatenby humans


 • https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2019/12/Field-Guide-Alien-species-in-European-Forests.pdf 56

  Made as part of the LIFE Artemis project, a Slovenian project that works on education about invasive exotic species in forests.

  They have previously put a Slovenian version of this book online. The new English version is not a literal translation: the entire text has been adapted to an international target group and a number of species have been replaced.


 • https://nadaba.net/en/a-propos
  Het doel van NADABA is om de hulpmiddelen te catalogiseren die worden gebruikt om de fauna en flora van de hele wereld te identificeren en te lokaliseren
  Elke soort hulpmiddel kan daar worden gecatalogiseerd, fysiek of virtueel: veldgidsen, atlassen, flora's, wetenschappelijke artikelen, determinatiesleutels, monografieën, boeken, websites, blogs, forums, enz.
  De bijzonder efficiënte zoekmodule maakt het mogelijk om elk hulpmiddel snel te vinden volgens de gekozen criteria: taxonomische groep, geografisch gebied en type hulpmiddel, evenals een vrij veld.
  NADABA is een participatieve site. Elke gebruiker die een account aanmaakt, kan hulpmiddelen registreren en het is voor hem mogelijk om zijn eigen bibliotheek te beheren, evenals persoonlijke lijsten zoals verlanglijsten en lijsten per geografische regio. NADABA staat nog in de kinderschoenen en heeft je nodig om zijn database te verrijken door je favoriete boeken en sites te registreren.
  https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,500063.0.html
  https://nadaba.net/en/a-propos
  site:https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/
 • https://www.ardmediathek.de/sendung/planet-wissen/Y
  https://thefreewebsiteguys.com/examples/
  https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20Veluwe%20DEF%20print.pdf

  https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_Hollandse_Duinen.pdf

  https://www.nationaleparkenbureau.nl/leernetwerken/leernetwerk+verslagen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1221953

 • Publicado el 26 de febrero de 2024 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  29 de febrero de 2024

  528.Webinar 'Resultaten zenderonderzoek eikelmuis'

  Atlases

  Observations represent the primary species distribution data recorded on iNaturalist, but they only represent presence data (e.g. they tell you where a species is, but not where it is not). iNaturalist also has "listed taxa" which indicate places where species occur (these may be manually created or automatically generated from observations). But listed taxa also cannot be relied upon to understand where a species does not occur because it's unclear how to interpret the absence of a listing. iNaturalist does display "taxon ranges" for a small number of taxa but these generally come from external sources like IUCN and cannot be easily curated by the iNaturalist community.

  We are now introducing a concept called an "Atlas." An Atlas defines the set of "atlas presence places" that completely encompass a species' range. As such, like taxon ranges, they can be used to convey information about where a species is not found. But unlike taxon ranges, it is easy for iNaturalist curators to build and curate atlases. As described below, Atlases define a structure that allows the existence of listed taxa (or lack thereof) to be interpreted as both presence and absence data. Atlases leverage the existing listed taxa infrastructure on iNaturalist. In the near future, we plan to use observations and atlases as inputs to model more data-driven iNaturalist taxon ranges for a wider variety of taxa.

  https://www.inaturalist.org/atlases/42738
  https://www.inaturalist.org/pages/atlases
  https://www.inaturalist.org/comments?utf8=%E2%9C%93&mine=true

 • Webinar 'Resultaten zenderonderzoek eikelmuis'
  Eén van de doelen van het Jaar van de Eikelmuis was het uitvoeren van een zenderonderzoek. Dit onderzoek is in december afgerond en heeft een beter beeld gegeven van hoe de eikelmuis zijn leefgebied in Limburg gebruikt. In deze video geeft onderzoekster Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging uitleg over dit onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen.

 • Webinar 'Wie is de eikelmuis?' Het is het meest bedreigde zoogdier van Nederland: de eikelmuis. Hij eet alleen geen eikels en is bovendien geen muis! Onderzoeker Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging vertelt je in deze presentatie meer over dit zeldzame dier, wat hem zo bijzonder maakt en waarom 2022 is uitgeroepen tot het Jaar van de Eikelmuis!


 • FINAL CONFERENCE 2022 - LIFE EuroLargeCarnivores Project
  The 16 partners of the LIFE EuroLargeCarnivores project invite you to the projects’ final conference:

  The project was implemented between 2017-2022 in 15 European countries with the goal to better understand and address the chances and challenges involved with the return of large carnivores to Europe. More than 250 events were carried out with the aim to improve coexistence with large carnivores in Europe through stakeholder engagement, cross-border cooperation, and the exchange of knowledge, experience and good practices.

  During the final conference, you will be able to learn about key achievements and lessons learned from the project. Members of the project partners, the European Commission, and the European Parliament as well as stakeholders that have been involved in the project will share their experiences around large carnivore conservation and management and discuss the future of coexistence in Europe.

  AGENDA - choose a chapter

  00:00:00 Welcome from the Organizers

  00:06:00 “Welcome remarks”

  Martin Hojsík, Member of the European Parliament

  00:13:00 “Large carnivore conservation in Europe and the role of the LIFE programme”

  Humberto Delgado Rosa, Director “Biodiversity”, European

  Commission Directorate-General for Environment

  00:26:00 “Summary of findings and achievements of EuroLargeCarnivores 2017-2022”

  Raffael Hickisch, LIFE EuroLargeCarnivores Project Manager

  01:00:00 “Transboundary cooperation: The Benelux Wolf Management Group”

  Ellen van Norren, Dutch Mammal Society and Dries Gorissen, Agency for nature and forests of the Flemish Government

  01:14:00 “Stakeholder engagement and the stories of coexistence campaign”

  Blanca Berzosa, WWF Spain and Fernando Rodríguez Tábara, cattle breeder

  01:30:00 “Suggesting an Indicator for Coexistence - Scientific outputs of the project”

  Liam Singer and Xenia Wietlisbach, University of Fribourg - Switzerland

  01:47:00 Break

  02:02:00 “Perspectives of EU Large Carnivore Policy and Funding”

  Marco Cipriani, European Commission Directorate-General for Environment

  02:24:00 “Recommendations from the project concerning the future of Humans

  and Large Carnivores in Europe”

  Raffael Hickisch, LIFE EuroLargeCarnivores Project Manager

  02:40:00 Panel Discussion

  “The Future of Human - Large Carnivores Coexistence in Europe”

  Humberto Delgado Rosa, Director “Biodiversity”, DG ENV

  Michal Wiezik , Member of the European Parliament

  David Scallan, Secretary General of Face

  Katrina Marsden, adelphi

  Xenia Wietlisbach, University of Fribourg - Switzerland

  Raffael Hickisch, LIFE EuroLargeCarnivores Project Manager

  03:23:00 Closing Remarks and End of conference


 • Historische landschap de Veluwe
  In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta / Biesbosch-Haringvliet. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf
  In het vlakke, natte Nederland is de Veluwe een buitenbeentje. Het is een groot reliëfrijk zandgebied, met heuvels, plateaus, hellingen en dalen, dat in de ijstijden werd gevormd. Deze biografie gaat met name over de hoger gelegen bos- en heidegronden van het Veluwemassief. Ook de overgangen en contrasten met de lage delen komen aan bod. Deze biografie geeft een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf

 • Het Waddengebied is het deel van de Zuidelijke Noordzeekust dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg. Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de eilanden, de Waddenzee en de buitendijkse kwelders en dijken op het vasteland. Het Waddengebied is uniek in de wereld. Onder de invloed van eb en vloed is het landschap constant aan verandering onderhevig. Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?
  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-het-waddengebied/Landschapsbiografie_van_het_Waddengebied_webA.pdf

 • Deze publicatie bevat een karakterschets van het bijzondere historische landschap van de Nederlandse delta: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan? Anders dan de meeste andere Nationale Parken bestaat Nationaal Park Biesbosch-Haringvliet uit een groot aantal verschillende deelgebieden, van de benedenloop van Maas in het oosten tot de polders, zeearmen en duinen in het westen. Elk deelgebied wordt in deze publicatie apart beschreven.

  https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet
  https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-nationaal-park-nldelta-biesbosch-haringvliet/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Delta_Biesbosch-Haringvliet_webA.pdf


 • BLWG Rapport 34
  Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022.
  van der Kolk, H., L.B. Sparrius & L. Verboom (2023) Effecten van ammoniak op korstmossen in Groningen in de periode 1991-2022. BLWG-rapport 34. 81 pp.
  https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport34.pdf
  download pdf
 • Basiskwaliteit Natuur levert niet alleen een gezonde leefomgeving voor algemene soorten, maar ook voor ons als mens. Wanneer de basiskwaliteit van een gebied op orde is, kan een gebied namelijk ecosysteemdiensten leveren, zoals waterberging en -buffering, drinkwatervoorziening, recreatie, koolstofvastlegging en waterveiligheid.

  Basiskwaliteit Natuur geeft aan welke omstandigheden (condities) in een gebied minimaal nodig zijn. Door te sturen op condities en niet op soorten geeft het grondeigenaren en beheerders een beter beeld hoe zij natuurlijke processen en ecosysteemdiensten op gang kunnen krijgen. Zij kunnen op hun grond herstelmaatregelen nemen om de condities horend bij Basiskwaliteit Natuur te realiseren. Het kernpunt van de evaluatie van het herstel ligt in het voorkomen en terugkeren van algemene soorten in het gebied. Als de algemene soorten niet profiteren, moeten de maatregelen worden bijgesteld.
  https://toolbox-all4biodiversity.nl/
  Werken aan Basiskwaliteit Natuur is dus een proces van ‘doen-leren-beter doen’. Elk landschapstype vergt een unieke aanpak, maar er zijn generieke maatregelen en condities voor Basiskwaliteit Natuur, ongeacht de lokale situatie (zie onderstaande afbeelding).
  https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf

 • Here's an example of how RG accuracy affects CV suggestions:
  When analyzing Malva misidentifications, I found the CV suggestions to be incorrect most of the time. After correcting thousands of misidentifications, the CV suggestions are now more accurate:
  https://www.inaturalist.org/projects/malva-genus-mallows-california/journal/

  Using the CV-suggested species can actually propagate the problem if the data upon which the model is trained are incorrect.


 • https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Publicaties/ECOCIII_booklet.pdf
  https://www.inaturalist.org/atlases/42738
  https://www.inaturalist.org/pages/atlases
  https://www.inaturalist.org/comments?utf8=%E2%9C%93&mine=true
  https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven/passie

 • An overview of Orthoptera study in Europe per country. Published on the occasion of the third European Congress of Orthoptera Conservation in Leiden, the Netherlands (2020/2022).
  https://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Publicaties/ECOCIII_booklet.pdf
  Kleukers, R. & R. Felix (eds.) 2020. Grasshopper conservation in Europe. – EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 85 p. The pdf can be downloaded here. The publication can be ordered at eis-naturalis.nl. Costs 10 euro + shipping.

 • On this page additional material is provided to:

  Willemse, L.P.M., R.M.J.C. Kleukers & B. Odé 2018. Grasshoppers of Greece. EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, Leiden.

  Download the song files here. [update 8-I-2019]

  Download the fragments with time expansion here. [update 8-I-2019]

  Download the datasheet with information on the sound recordings here. [new 8-I-2019]

  Download the distribution of species over the Greek islands here.

  Download the distribution of species over de Greek mountains here.

  Download the Greek translation of the key here.

  Try multi-entry key to groups here.

  https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven/passie

 • https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven/passie


 • Nice book about the new species… i also found this one…which was to my surprise in Dutch because the paper version is always in English, and the title of the book it also in English https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2019/01/266Living-on-the-Edge-NL-1.pdf 8

  English Edition
  https://www.researchgate.net/publication/286443601_Zwarts_L_Bijlsma_RG_van_der_Kamp_J_Wymenga_E_2009_Living_on_the_edge_Wetlands_and_birds_in_a_changing_Sahel_KNNV_publishing_Zeist_The_Netherlands/link/5669713b08ae1a797e374ace/download 10

  Next 5Days Livinig on the Edge, English Edition, deleted on 11 December, 2019
  https://we.tl/t-vb6Qted6XY 3 livingontheedge_2eedition.pdf

  Heh, an atlas, 600pages, in four languages…(English, altough it is not spoken in Swiss, German, French and Italian)
  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/atlas/info_amtsstellen/Swiss%20Atlas%202013-2016_E_low.pdf 5

  I though Helix pomiata (Wijngaardslak) is a endangered species because it is eatenby humans • https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2019/12/Field-Guide-Alien-species-in-European-Forests.pdf 56

  Made as part of the LIFE Artemis project, a Slovenian project that works on education about invasive exotic species in forests.

  They have previously put a Slovenian version of this book online. The new English version is not a literal translation: the entire text has been adapted to an international target group and a number of species have been replaced. • https://nadaba.net/en/a-propos
  Het doel van NADABA is om de hulpmiddelen te catalogiseren die worden gebruikt om de fauna en flora van de hele wereld te identificeren en te lokaliseren
  Elke soort hulpmiddel kan daar worden gecatalogiseerd, fysiek of virtueel: veldgidsen, atlassen, flora's, wetenschappelijke artikelen, determinatiesleutels, monografieën, boeken, websites, blogs, forums, enz.
  De bijzonder efficiënte zoekmodule maakt het mogelijk om elk hulpmiddel snel te vinden volgens de gekozen criteria: taxonomische groep, geografisch gebied en type hulpmiddel, evenals een vrij veld.
  NADABA is een participatieve site. Elke gebruiker die een account aanmaakt, kan hulpmiddelen registreren en het is voor hem mogelijk om zijn eigen bibliotheek te beheren, evenals persoonlijke lijsten zoals verlanglijsten en lijsten per geografische regio. NADABA staat nog in de kinderschoenen en heeft je nodig om zijn database te verrijken door je favoriete boeken en sites te registreren.
  https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,500063.0.html
  https://nadaba.net/en/a-propos
  site:https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/

 • https://www.ardmediathek.de/sendung/planet-wissen/
  https://thefreewebsiteguys.com/examples/ • https://brainwashfestival.nl/book-club/#:~:text=Lucy%20Cooke%20studeerde%20zo%C3%B6logie%20in,Haar%20eerdere%20boek%20Wilde%20verhalen.
  Hoe kan het dat we zo lang hebben vastgehouden aan het ingebakken seksisme van ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’? En wat zegt het dierenrijk eigenlijk over ons, mensen? Met Lucy Cooke en emeritus ARTIS’ huisbioloog Charlotte Vermeulen ontleden we onder anderen de monogamiemythe, primatenpolitiek en moederschap.

  ‘Ik wil je voorstellen aan een waanzinnige cast van opmerkelijke vrouwtjesdieren en de wetenschappers die ze bestuderen, die samen niet alleen nieuw licht hebben geworpen op het vrouwtjesdier, maar ook op de vormende krachten achter de evolutie.’ Lucy Cooke

  En er is meer! Met je ticket voor deze book club kun je voor je deelname aan de club het ARTIS-Groote Museum bezoeken.

  ‘Bitch. Een revolutionair handboek over sekse, evolutie en het vrouwtjesdier’ verschijnt op 8 maart bij De Geus.

  Lucy Cooke studeerde zoölogie in Oxford bij Richard Dawkins. Ze schreef voor talloze toonaangevende media en is een gelauwerd documentaire- en tv-maker voor onder meer BBC, ITV en National Geographic. Haar eerdere boek Wilde verhalen. De ware aard van onbegrepen beesten werd in zeventien ta­len vertaald en door NRC verkozen tot een van de beste boeken van het jaar.
  https://www.facebook.com/watch/?v=2915995892063132
  Charlotte Vermeulen is emeritus ARTIS-bioloog en vertelt verhalen over seksuele diversiteit en samenhang in de natuur. Ze werkte 32 jaar als huisbioloog voor ARTIS en deed onderzoek naar seksueel divers gedrag in de natuur. Vanaf 2024 gaat Charlotte’s theatercollege over Seksuele Diversiteit in het Dierenrijk met cabaretier Maya van As, geproduceerd door Kobra Theaterproducties, op toer langs de Nederlandse theat
  https://www.facebook.com/watch/?v=2915995892063132 • We’re excited to introduce PUC (Portable Universe Codec),
  our AI powered bioacoustics platform.

  Packed with dual microphones, WiFi/BLE, GPS, environmental sensors, and a built-in neural engine, all in a weatherproof enclosure, PUC is ready to capture all that nature can throw at it!
  https://www.birdweather.com/
  https://www.birdweather.com/addons
  Our cloud server uses the BirdNET neural network (a joint project between the K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics at the Cornell Lab of Ornithology and the Chemnitz University of Technology) to process all audio soundscapes from the PUC, featuring:
  In addition to its stereo microphones, PUC is also packed with environmental sensors, including (Temp, Humidity, Pressure, Air Quality, tVOC, CO2, and a Spectral Light Sensor) so you're able to track local weather conditions.
  Over 6000 global bird species!
  Man-made sources (e.g. fireworks, engine)
  Non-avian species (e.g. coyote, dog, fox, squirrel, frogs, insects)
  Automatic removal of any soundscapes with human vocal detections
  https://www.birdweather.com/addons • Wanpraktijken makelaars: vette bonussen en vriendjespolitie
  Het is bijna onmogelijk om een betaalbaar huis te kopen. Huizen zijn vaak al onder bod verkocht als ze op de huizensite Funda verschijnen. En in 70 procent van de gevallen wordt de vraagprijs vet overboden. Zonder aankoopmakelaar krijg je niet eens de kans op een bezichtiging en aankoopmakelaars verdelen onderling woningen. Welke rol spelen makelaars in deze oververhitte woningmarkt? Radar bezocht elf aankoopmakelaars met verborgen camera.

  Onze ontdekkingen hebben veel reacties losgemaakt en nu gaat de politiek het onderzoeken. Dit hele verhaal wordt dus vervolgd. Blijf ons daarom via onderstaande kanalen:

  Wel grappig dat er over schimmige praktijken wordt gesproken, terwijl dit allemaal van de NVM is, Funda is ook van NVM! Jemig, wat naïef dit!
  Radar doet werk wat de overheid niet durft te doen. Dankjewel, zet deze oplichters in het vizier aub.
  Hele goede uitzending! veel dank! Maffia praktijken zijn het. De banken werken hier al decennia aan. Bereid je voor op roerige tijden.
  Bedankt Radar voor deze uitzending en de daaraan voorafgaande onderzoekingen. Het is onbegrijpelijk dat deze praktijken gewoon doorgang kunnen vinden. Ik begrijp nu ook waarom de Makelaar van mijn zoon, er op staat om de vraagprijs veel te laag te houden. Deze vraagprijs is een stuk langer, dan de aanschaf prijs die hij er zelf voor heeft betaald.
  e zus van Rutte heeft weer een mooi verhaal. Ik heb zelf een makelaars kantoor gehad en ben er mee opgehouden (niet NVM). Kon niet op tegen dit spelletje. Huizen werden verdeeld onder NVM makelaars en ik kon er niet tussen komen. Lulkoek dat mensen kiezen om te bieden zonder voorbehoud. Dat is een dwang!
  Ik heb ook het zelfde ervaren vorig jaar, makelaars zijn haaien. In een nieuwbouw project in houten heb ik een sterk vermoeden dat starters woningen (die bestemd waren voor starters...) zijn verkocht aan rijke boomers met een huis zodat zij twee keer winst maken. ie: het verkopen van een bestaand huis waarmee de boomers willen betalen voor het nieuwe huis... Er is geen overzicht en de markt is niet inzichtelijk. Regels zijn behoorlijk slecht. Ook: Waarom worden makelaars zo veel betaald?? In principe doen ze bijna niks... ze zijn verbindingspunt tussen partijen en moeten even rond een huis lopen en een paar mails sturen... iets waar geen kennis voor nodig is... een tiener net van school kan hetzelfde doen en ze krijgen hiervoor een vorse 1-2% van de totaal verkoopprijs (voor een huis van 4 ton, 6k euro.... VOOR WAT?) . En laten we niet eens beginnen over aankoop makelaars... 10-15K betalen zodat zij onder de tafel informatie kunnen krijgen?? Volledig corrupt.
  Huizen zouden alleen mogen worden verkocht via een makelaar die in dienst is en betaald wordt door de hypotheekhouder, de financier dus. Deze is immers de economisch eigenaar van de woning. Dit is in Duitsland ook zo en werkt PERFECT!! • Ooit ging het best goed op het Europese spoor. De Trans Europ Express snelde over grenzen en verbond op zijn hoogtepunt in de jaren zeventig maar liefst 130 Europese steden. Er waren treinen waarin ook je auto mee kon, en een heel netwerk aan nachttreinen die je slapend naar je bestemming bracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd het vliegtuig gezien als de nieuwe manier om de wereld te verbinden. Met de tijd werd de trein vergeten en het vliegtuig de nieuwe lieveling, ook in Europa. Toekomstbestendig is een vliegreis niet, al jaren is bekend dat de klimaatimpact ervan vele malen groter is dan bij een treinreis. Een uitstekend argument om eens per trein je vakantiebestemming aan te doen, al moet je wel rekening houden met wat obstakels...
  Vpro.nl/tegenlicht
  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2024/europa-spoort-niet/treinreis-van-boeking-tot-bestemming.html
  https://tvvisie.nl/inhoud/nederland/zondag-in-vpro-tegenlicht-europa-spoort-niet_127577/
  Keer op keer blijkt dat het vliegtuigverkeer veel meer uitstoot dan gedacht. Iedereen lijkt het erover eens: we moeten overstappen op 'perron trein'. Toch blijken systemen en politieke ambities niet op elkaar aan te sluiten. Er is een tekort aan arbeidskrachten en materialen, nationale belangen lopen niet altijd in lijn met Europese idealen en hoe de drang naar efficiëntie en cijfers de staat behoefte aan echte verbinding in de weg. In de jaren vijftig werd de trein verkocht als hét vervoermiddel dat Europeanen zou verbinden - hoe meer wij in Europa met elkaar kunnen verkeren, hoe beter het begrip voor elkaar zal worden. Wat is er gebeurd met deze Europese idealen en hoe zorgen we dat we weer met elkaar in verbinding komen?

  De Britse treinexpert Jon Worth doet al jaren onderzoek naar internationale treinreizen in Europa. En stelt de simpele vraag: 'Hoe kom ik per trein de grens over?'. Met maar liefst 186 treinen op talloze verschillende trajecten probeerde Worth alle interne Europese grenzen over te gaan. Hij stuitte op talloze problemen, kapotte sporen, vertragingen en onoverzichtelijke kaartjes. Wat gaat er technisch mis? En belangrijker, wie maken dit beter?

  In Oostenrijk maken de nachttreinen een comeback. Tijdens de lancering van een nieuwe generatie treinen volgt Tegenlicht Kurt Bauer, hoofd van de langeafstandstreinen bij het Oostenrijkse ÖBB. Op een trein vol met gemotiveerde politici is het de vraag waarom het Oostenrijk wél lukt om nieuwe treinen op het spoor te brengen? Hoe krijgen we de rest van Europa mee?

  Elmer van Buuren heeft het heft in eigen hand genomen en ondanks technische uitdagingen de European Sleeper gelanceerd. Een Nederlandse nachttrein die van Brussel naar Berlijn rijdt. Is het aan particulieren om de markt weer open te breken en tegen welke kosten?
  Vpro.nl/tegenlicht
  Bedrijfsman Pier Eringa werkte als regiodirecteur bij NS-Reizigers, als president-directeur bij Prorail en als CEO bij Transdev. Hij droomt al jaren over een internationaal spoor, maar in de loop van de jaren heeft hij gezien dat het spoor duurzaam is, maar ook duur en chaotisch. Waar gaat het mis aan de top en wat kunnen we daaraan veranderen?

  Regie: Maren Merckx
  Research: Sharine Rijsenburg
  Producer: Regina Rijpkema
  Eindredactie: Julia Veldman
  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2024/europa-spoort-niet/treinreis-van-boeking-tot-bestemming.html
  'VPRO Tegenlicht: Europa Spoort Niet', zondag 3 maart om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2 en vanaf zondagochtend 3 maart online op vpro.nl/tegenlicht en NPO Start.

  spoor
  Ook is het spoor nog niet geschikt voor een kortere reistijd. Landsgrenzen in Europa zijn op het spoor duidelijk merkbaar. Zo moet er vaak een nieuwe machinist instappen omdat de regels op het spoor per land een beetje verschillen. Ook wordt de standaard Europese spoorbreedte niet overal gehanteerd (in Finland, Ierland, de Baltische staten en het Iberisch Schiereiland is de spoorbreedte afwijkend) waardoor de internationale reiziger bij de grens moet overstappen.

  Onlangs is de reistijd naar Berlijn met een half uur omlaag gegaan, dit was mogelijk omdat er nieuwe locomotieven gebruikt worden. Voorheen moest de locomotief bij de grens gewisseld worden omdat de het voltage in Nederland en Duitsland verschillen. De nieuwe locomotieven kunnen op beide voltages rijden. Het nadeel van deze locomotieven is echter dat ze zwaarder zijn, de bodem is daar niet overal geschikt voor. Het moet dus nog blijken of deze locomotieven voor problemen gaan zorgen.

  overstappen
  Als je naar Berlijn reist, is de kans relatief groot dat je voor een indirecte verbinding moet kiezen. Terwijl er tien treinen per dag direct naar Parijs gaan, gaan er namelijk slechts vijf direct naar Berlijn. Omdat een treinreis met overstappen langer duurt dan een directe, is er een aanzienlijke kans dat je langer dan zes uur in de trein moet zitten. Een korte overstap inplannen is ook gevaarlijk: als je je overstap mist door vertraging, kan je zomaar eens uren langer onderweg zijn. Voor sommige trajecten moet je dan ook nog eens een nieuw kaartje aanschaffen omdat je reservering niet meer geldig is als je een andere trein moet nemen.

  alinea3 1
  waarom is het zo ongezellig?
  Het wordt Parijs, je kaartje kon je online vinden en is goed te betalen, de verbinding is snel. Terwijl je wegzakt in de grote rode stoelen van de Eurostar begin je te dagdromen over de stad van de romantiek waar je straks zal aankomen… “Uw kaartje alstublieft!”

  Je bent plots weer in het hier en nu, de conducteur staat naast je. Helaas zonder warme maaltijd of een kopje koffie zoals in het vliegtuig: die kun je zelf halen bij het restauratierijtuig, al kost zulks - net als de treinreis - een flinke duit. Laten we wel wezen: in het vliegtuig betaal je ook voor je maaltijd, die is alleen vaak inbegrepen in de prijs. Of we dat in de trein ook moeten willen is natuurlijk maar de vraag. Feit is wel dat een conducteur die controleert of je wel een geldig kaartje hebt voor een andere ervaring zorgt dan een steward die je een warme maaltijd aanbiedt.

  romantiek in de trein
  Om het romantische beeld van treinreizen te voeden zou de ervaring in de trein misschien ook moeten veranderen. Als het restauratierijtuig bijvoorbeeld wat goedkoper zou zijn, zou het voor meer mensen aantrekkelijk zijn om daar eens heen te gaan. Dit is de plek waar reizigers elkaar tegenkomen: cruciaal voor verbinding. Ook zou het de reiservaring goed doen als er meer conducteurs per trein zouden zijn zodat er meer tijd is voor persoonlijk contact met de passagiers.

  Verder doet ook overstappen af aan de reiservaring. Het ontspannen gevoel is snel weg als je je realiseert dat je straks op het station van Parijs je koffers de metro in moet zeulen om naar het station aan de andere kant van de stad te komen waar je volgende trein vertrekt.

  is dit het moment voor luxe?
  Of dit het moment is om grote investeringen te doen in een luxueuze ervaring van het treinreizen is de vraag. Misschien zijn die investeringen elders harder nodig. De Deutsche Bahn heeft onlangs besloten om het restauratierijtuig weg te halen in de intercitytreinen, zoals die naar Amsterdam. Op die manier komen meer zitplaatsen beschikbaar, iets waar met het oog op verbinding natuurlijk ook iets voor te zeggen valt.

 • https://www.ardmediathek.de/sendung/quarks/Y3JpZDovL3dkci5kZS9RdWFya3MgJiBDbw


 • Publicado el 29 de febrero de 2024 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario
  Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación