Archivos de diario de julio 2021

02 de julio de 2021

190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

Literatuur, Referenties

 1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
 2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
 3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
 4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
 5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483
 6. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html
 7. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
projecten en activiteiten uitgevoerd:
• afkoppelprojecten in de OosterpoortbDe ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
(CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
In de 10e en 11e eeuw bezitten de

kloosters van Fulda en Werden

(uit Duitsland) grote landgoederen in o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met

in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
grondmonsters uit 11e
eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
maren (sloten).
Van de structuur uit de 11e
eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
(middeleeuws) het gebied in oos

De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
zogenaamde Drentse peil)
In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
(de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

Ter plaatse van de wijk Gravenburg bedraagt het streefpeil NAP -1.20m (zowel zomer- als winterpeil). Het peil is hoger dan het peil ten westen (NAP -1,40m) om een scheiding te handhaven tussen landbouwwater en wijkwater. Voor Gravenburg is een circulatieplan opgesteld, de watergangen zijn afgesloten door stuwen en met elkaar verbonden door duikers. Het water zal op deze wijze door de wijk heen circuleren.

De verschillende peilgebieden en leggergegevens zijn weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur is tot stand gekomen in overleg met Waterschap Noorderzijlvest.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_0017.jpg"

Het water van het omgelegde Eelderdiepje, ten zuiden van Hoogkerk zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor de aanvoer van schoon water naar de woonwijk Reitdiep. Om dit te bewerkstelligen is tot aan de zuivering in Hoogkerk een open waterverbinding aanwezig.

Vanaf de zuivering moet vervolgens het Hoendiep gekruist worden, deze kruising en verdere afvoer naar het noorden zal plaats vinden via een oude transportleiding. Deze transportleiding is momenteel buiten gebruik, van oudsher vormde deze transportleiding de verbinding tussen de rioolwaterzuivering en de zee.

Waterberging

Voor het gebied van bestemmingsplan Hoogkerk - Gravenburg is gekeken in hoeverre de waterstructuur voldoende waterberging biedt. In het gebied Hoogkerk Noord is voldoende oppervlaktewater aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario optreedt te kunnen bergen en risico`s op wateroverlast te beperken. De berekende maximale waterstandstijging bedraagt 45 cm.

In het gebied Hoogkerk Centrum is niet voldoende oppervlaktewater aanwezig, het gehele gebied is aangemerkt als risicovol in geval van een klimaatscenario.

Het watersysteem van Gravenburg maakt deel uit van het watersysteem van de westrand. In dit gebied is ruim voldoende water aanwezig. Er is derhalve ook geen risico op wateroverlast.

Omgevingsaspecten

In Hoogkerk Centrum is een rioolwaterzuivering gesitueerd. Deze zuivering wordt volgens planning ontmanteld in 2012-2013. Ter plaatse van de zuivering zal een gemaal worden gebouwd die zorgt voor het transport van het afvalwater na het opheffen van de zuivering. De persleiding vanaf dit nieuwe gemaal maakt onderdeel uit van het project Waterslag 2.

Na renovatie van gemaal Garmerwolde in 2011 is deze rioolwaterzuivering in staat het afvalwater van de zuivering in Hoogkerk te verwerken. De verdere inrichting van het terrein na ontmanteling van de zuivering is nog niet bekend.

Waterberging
https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verharde en / of bebouwde oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geëist. Binnen het plan moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen.

187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

 1. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
  https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
  Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  Webinar 16 april 2020

 2. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
  https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
  Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  Webinar 16 april 2020

 3. Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  https://vimeo.com/412632552

 4. https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/webinar-bouwen-natuur/
  Ellis Penning ( Deltares)
  https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1

 5. Zeeuwind Film PICL (Windvogel, Zeeuwind, NPEX)
  Webinar Zeeuwind, vergadering Zeeuwind
  Notulen Windvogel

 6. BookChoice
  https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/webinar-bouwen-natuur/

 7. De vleermuizen in de stad-pagina en de presentaties zijn sinds we de laatst online hebben gezet niet van plaats veranderd.
  De rechtstreekse link naar de intropagina is: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids
  En de link naar de presentaties vind je onderaan de pagina: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium
  Via onze homepage is de pagina te vinden via het menu:

 8. KNNV Wageningen Stikstof
  Vakantiehuisje Mimosa
  vlindersportugal.nl
  https://www.ad.nl/alphen/waarom-insecten-langzaam-verhongeren-door-goedbedoelde-acties-voor-natuur~a85aac07/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
  60 meter boven de omgeving van de Gartower Elbmarsch uit. Hier lopen we door bossen met soorten als Fluiter, Wielewaal en leuke planten. ’s Middags bekijken we de Rundlingsdorpen bij Lüchow.
  Vrijdag 26-6: Bezoek aan de bossen op de Göhrde, een voormalig koninklijk jachtdomein, waar in de oude bomen allerlei bijzondere spechten en kevers leven.
  Zaterdag 27-6: Dag ter vrije invulling voor andere interessante doelen
  Zondag 28-6: Bezoek Feuerlilie-Tage in Govelin en thuisreis (vanaf 17.00 uur).

 9. Mycologen SoortenNL
  Vandaag een boeiende lezing over de fascinerende wereld van de paddenstoelen, door Alfons Vaessen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Wederom dank voor jullie aandacht!
  https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
  https://www.mycologen.nl/agenda/
  De buitenlandse werkweek wordt in 2021 gehouden in Abreschviller, Frankrijk.
  https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/floradag-2021/
  Basiscursus veldbiologie
  Les 5 van deze cursus was gewijd aan paddenstoelen. Wat zijn het? Waar in het systeem van het leven horen ze thuis? Welke vormgroepen zijn er allemaal? Dat zijn maar een paar vragen die in deze cursus beantwoord worden! Zelfs als je denk al wat te weten over paddenstoelen is het bekijken van deze cursus de moeite waard! Kies je eigen tijd en ga er lekker voor zitten.
  De anderhalf uur durende presentatie is terug te zien via YouTube.
  https://www.youtube.com/watch?v=6ru-WQDGRTI&t=17s

 10. NatuurInclusief Bouwen
  https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1

 11. natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
  https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

Literatuur, Referenties

 1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
 2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
 3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
 4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
 5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
projecten en activiteiten uitgevoerd:
• afkoppelprojecten in de OosterpoortbDe ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
(CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
In de 10e
en 11e
eeuw bezitten de kloosters van Fulda en Werden (uit Duitsland) grote landgoederen in
o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met
in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
grondmonsters uit 11e
eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
maren (sloten).
Van de structuur uit de 11e
eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
(middeleeuws) het gebied in oos

De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
zogenaamde Drentse peil)
In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
(de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

Literatuur

https://edepot.wur.nl/370399
https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf
https://www.drielanden.nl/waterbeheer
http://www.denewa.eu/denewa/werkpakketten/voortgang-project-gemeente-groningen
https://www.waterforum.net/vakbroeders-decentrale-zuivering-gebruikers-bepalen-of-praktijk-slaagt/
https://mapsengine.google.com/
https://support.google.com/mymaps/answer/3024454
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zrWmgg16tN1k.ki8uXCKb2Wn4
https://www.opentopo.nl/#
http://www.gigapan.com/gigapans/142199
Nu nog mooier :) http://bit.ly/1cdHBX4 (kun je zelfs je eigen kaartlagen toevoegen)
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf

https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf

Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

191-Vleermuizen

este Vleermuisliefhebber en/of Stadsecoloog,

Met een totaal van meer dan 420 aanmeldingen en een ‘zoom-piek’ van ruim 295 deelnemers zijn we weer trots op deze editie van Vleermuizen in de stad dag. De presentaties waren afwisselend, inspirerend en riepen (veel) reacties op.

We willen ook u hartelijk danken voor uw deelname en actieve bijdrage. Zelfs digitaal is er nog veel uit te wisselen over vleermuizen!

Er wordt nog gewerkt aan een leesbare versie van de chat. Zodra deze beschikbaar is zullen we u die sturen.
https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

Bij deze ontvangt u als pdf de presentaties van de dag.

De provincie Utrecht heeft een mondelinge toelichting gegeven dus hier is geen presentatie van beschikbaar. Binnenkort, waarschijnlijk vanaf volgende week, zullen de presentaties ook op www.vleermuizenindestad.nl (onder het kopje meer weten) te vinden zijn.
https://www.vleermuizenindestad.nl/node/68.html
https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

Hopelijk gaan we snel uit deze pandemie geraken en zijn fysieke bijeenkomsten binnenkort weer mogelijk.

Zoetermeer onderzoekt of zij de 11de editite van de Vleermuizen in de staddag kunnen organiseren maar heeft dit nog niet kunnen bevestigen. Andere geïnteresseerden (een dorp?) zijn nog steeds welkom.

Er is er al animo getoond door de provincie Friesland voor het organiseren van een thema-bijeenkomst over de meervleermuis. Hiervoor zal deze adreslijst gedeeld worden met de organisator van deze bijeenkomst.

Wilt u op de hoogte blijven van het volgend symposium en andere (meer-)vleermuis (gerelateerde) activiteiten dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen en blijft u op deze adreslijst staan.

Wilt u niet op de hoogte gehouden worden dan verzoeken wij u dit aan te geven met een reply-mail n
https://www.vleermuizenindestad.nl/node/68.html
https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

Presentaties symposium Vleermuizen in de Stad, Rotterdam 23 november 2016

Presentaties symposium Vleermuizen in de Stad, Amsterdam 27 november 2015

Presentaties symposium Vleermuizen in de Stad, Delft 28 november 2014

Presentaties

Flitspresentaties

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 15 november 2013

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 4 september 2012

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 9 september 2011

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 30 september 2010

Publicaties

 • Ecology and Conservation of Bats in Villages and Towns. Simon, M., S. Hüttenbügel, J. Smit-Viergutz, 2004 (vertaald)

  Publicatie te bestellen bij Bundesamt für Naturschutz (BfN) Bonn, Duitsland

 • Baubuch Fledermäuse. Eine ideensammlung fűr fledermausgerechtes Bauen. Dietz, M & M. Weber, 2000 (Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V.)

  Publicatie te bestellen bij Bundesamst für Naturschutz (BfN) Bonn, Duitsland

Downloads


189-Vleermuizen-Downloades

 1. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
  https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
  Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  Webinar 16 april 2020

 2. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
  https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
  Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  Webinar 16 april 2020

 3. Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  https://vimeo.com/412632552
  https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

189-Vleermuizen-Downloades

Presentaties symposium Vleermuizen in de Stad, Rotterdam 23 november 2016

https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

Presentaties symposium Vleermuizen in de Stad, Amsterdam 27 november 2015

Presentaties symposium Vleermuizen in de Stad, Delft 28 november 2014

Presentaties

Flitspresentaties

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 15 november 2013

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 4 september 2012

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 9 september 2011

Presentaties symposium Vleermuizen in de stad, 30 september 2010

Publicaties

 • Ecology and Conservation of Bats in Villages and Towns. Simon, M., S. Hüttenbügel, J. Smit-Viergutz, 2004 (vertaald)

  Publicatie te bestellen bij Bundesamt für Naturschutz (BfN) Bonn, Duitsland

 • Baubuch Fledermäuse. Eine ideensammlung fűr fledermausgerechtes Bauen. Dietz, M & M. Weber, 2000 (Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V.)

  Publicatie te bestellen bij Bundesamst für Naturschutz (BfN) Bonn, Duitsland

Downloads


189-Vleermuizen-Downloades

 1. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
  https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
  Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  Webinar 16 april 2020

 2. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
  https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
  Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  Webinar 16 april 2020

 3. Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
  https://vimeo.com/412632552

 4. https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/webinar-bouwen-natuur/
  Ellis Penning ( Deltares)

 5. Zeeuwind Film PICL (Windvogel, Zeeuwind, NPEX)
  Webinar Zeeuwind, vergadering Zeeuwind
  Notulen Windvogel

 6. BookChoice
 7. De vleermuizen in de stad-pagina en de presentaties zijn sinds we de laatst online hebben gezet niet van plaats veranderd.

  De rechtstreekse link naar de intropagina is: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids
  En de link naar de presentaties vind je onderaan de pagina: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

  Via onze homepage is de pagina te vinden via het menu:

 8. KNNV Wageningen Stikstof
 9. Mycologen SoortenNL
  Vandaag een boeiende lezing over de fascinerende wereld van de paddenstoelen, door Alfons Vaessen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Wederom dank voor jullie aandacht!
  https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
  https://www.mycologen.nl/agenda/
  De buitenlandse werkweek wordt in 2021 gehouden in Abreschviller, Frankrijk.
  https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/floradag-2021/
  Basiscursus veldbiologie
  Les 5 van deze cursus was gewijd aan paddenstoelen. Wat zijn het? Waar in het systeem van het leven horen ze thuis? Welke vormgroepen zijn er allemaal? Dat zijn maar een paar vragen die in deze cursus beantwoord worden! Zelfs als je denk al wat te weten over paddenstoelen is het bekijken van deze cursus de moeite waard! Kies je eigen tijd en ga er lekker voor zitten.
  De anderhalf uur durende presentatie is terug te zien via YouTube.
  https://www.youtube.com/watch?v=6ru-WQDGRTI&t=17s

De vleermuizen in de stad-pagina en de presentaties zijn sinds we de laatst online hebben gezet niet van plaats veranderd.

De rechtstreekse link naar de intropagina is: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids
En de link naar de presentaties vind je onderaan de pagina: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium
https://www.vleermuizenindestad.nl/node/68.html
https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium
Via onze homepage is de pagina te vinden via het menu:
Wat mogelijk fout is gegaan is dat jullie hebben gekeken op de oude www.vleermuizenindestad.nl site. Ik zie dat die nog online staat, terwijl die offline zou gaan.
Ik ga zorgen dat er vanuit www.vleermuizenindestad.nl automatisch wordt doorverwezen naar de nieuwe pagina's op onze website.
https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium

Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

NS codes Boeken BookChoice Juni 2021
Met de spatiebalk zet je de microfoon in ZOOM aan en laat je de Spatiebalk LOS dan is de microfoon weer
uit. Lekker snel en makkelijk als de focus op de Zoom applicatie is. https://www.edp24.co.uk/news/business/bbc-springwatch-will-showcase-rewilding-and-regenerative-farming-7990676
Een deel van de originele sites met informatie

 1. De Nederlandse Mycologische Vereniging lezingen maandagavond (website)/ West Vlaanderen Agenda, Waternetwerk
 2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
 3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (Lezingen)
 4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
 5. De Groene Agenda uit Rotterdam, Naturalis Spotlight Youtube, Waternetwerk, , West-Vlaanderen,
 6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen / Natuurkundig Gezelschap Middelburg
 7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live?)
 8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live?)
 9. EventBrite Biodiversity, EventBrite Dragonflies,
 10. EventBrite Odonata,
  ZoogdierenVereniging,
  EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook , STOWA

 11. EventBrite Natural, EventBrite Ecology, EventBrite Rewilding Lezingen, EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
 12. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
 13. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
 14. EventBrite Muizen, NMV Mycologen Agenda
 15. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
 16. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
 17. EventBrite Cameravallen, Kamera vallen Events op Facebook
 18. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
 19. Wild Life Events op Facebook , STOWA/ West Vlaanderen Agenda
 20. KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op knaw.nl/blijfopdehoogte
 21. TNO Webinars Energie Duurzaamheid, Studium Generale Groningen
 22. NHGL Kring Maastricht Heerlen, STOWA, Devon Wildlife Trust Playlist
 23. Amsterdam De Zwijger livecast, De Zwijger Podcast, Devon Wildlife Trust Playlist
 24. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting, https://groenepeper.com/programma/, ASN Webinar Fondsmanager, Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar, Archief Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar , Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca , Veenweiden NOB

Vrijdag 23 november 2021

 1. op de VGG Toogdag, met als thema: “Kansen voor het Groninger Landschap”:


Oktober


24-26 september 2021
 1. Jt jubileumweekend
  t is de officiële uitnodiging voor het jubileumweekend van 24-26 september 2021 in De Biotoop in Haren. Dit grote evenement komt steeds dichterbij en we willen graag weten wie er komen om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

7 oktober
CoP Beken en Rivieren:
Laat ons weten: wat zijn uw instrumenten en oplossingsrichtingen bij dilemma’s rond water vasthouden in beekdalen?

September

4 September 2021

 1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
  Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
  https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur

2 september (16-17 uur)

 1. Webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’ op

September

Vrijdag 24 Augustus

 1. Donderdag 24 Augustus

 2. 14:00-15:30 Magical Marsh Fritillaries A look at this iconic butterfly that makes its home in the Brecon Beacons National Park and the work being done to restore populations and to restore and manage its habitat in the Brecon Beacons National Park along with an exciting new breeding programme. https://www.eventbrite.co.uk/e/magical-marsh-fritillaries-zoom-tickets-162042075209
 3. Augustus

  zondag 25 juli
  Aanvang: 0.00 uur
  Startpunt: Het Oude Politiebureau (HOP), Zaagmuldersweg 3

  Zaterdag 10 juli
  FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
  Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'.

  Vrijdag 9juli

  1. Donderdag 8 juli

  2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

  3. Donderdag 8 juli

   1. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
    De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

   Vrijdag 7 juli

   1. FREE 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
    Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide https://www.bis.org.uk/diaryevent/323

   2. FREE County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

   Dinsdag 6 juli

   1. FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
   2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
    Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'.

   Zaterdag 3 Juli

   1. Tuinen Dagen

   Donderdag 1 Juli

   1. 17:00 Wetenschapper Koos Biesmeijer van Naturalis en groenkenner Jan Graafland van Weleda bestaat 100 jaar! https://www.naturalis.nl/agenda/live-in-gesprek

   Juli

   1. 19:00 Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and Arctic tundra stretching to the Bering and Beaufort Seas.

   Juni

   30 juni

   1. Webinar Surf Microsoft

   Webinar Bouwen met Natuur: 29 juni
   (9:00-10:30 uur) Op 29 juni organiseert de werkgroep Bouwen met Natuur een webinar om het programma af te sluiten. In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Bouwen met Natuur (BmN) is een wijze van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij worden natuurlijke processen benut om waterdoelen te realiseren. In de webinar wordt de kennis uit dit programma gedeeld met een bredere groep. Voor meer informatie en aanmelden zie https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur. https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/bouwen-met-natuur/join/ajtrl39d
   https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/bouwen-met-natuur
   https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/_FpxHLo1YNk/
   Zaterdagochtend 26 juni: Fort Giessen

   1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
   2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
   3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
   4. 09:00 De WindVogel Algemene Ledenvergadering online ALV

   donderdag 24 juni

   1. 13:0018:00 Entrance New energy Forum
   2. I15:00 Startel Backup Cloud Azure
   3. I
    5 Beekdalen: donderdag 24 juni

   4. 14:00 tot 16:15 uur.PowerToThePaling In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied van de paling. Blokkades op zwemroutes zijn één van de belangrijkste oorzaken voor de kritieke situatie waarin de paling verkeert.
    Grootschalig https://ravon.nl/powertothepalingprijs
    Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook andere vissoorten.
    Presentatie resultaten https://ravon.nl/powertothepalingprijs
    De resultaten zullen tijdens het Palingprijs webinar worden gepresenteerd. Aanmelden is gratis.
    Welke waterbeheerder wint de Paling Prijs
    Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk welke waterbeheerder de meeste knelpunten heeft opgelost en het meeste leefgebied heeft ontsloten en dus de Paling Prijs wint.

   5. 24 juni 2021 van 14:00 tot 16:15 uur.Power to the Paling Prijs webinar, dat online plaatsvindt op

   Woensdag 23 Juni

   1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst

   Dinsdag 22 juni

   1. 09:30 tot 16:30 Symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
   2. 09:00 Deventer Teams &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV
   3. 09:00 Zeeuwind Algemene Ledenvergadering online ALV   21 juni

   1. 09:30 Webinar Natuurambities grote wateren: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Natuurambitie-Grote-Wateren-concreet-in-de-praktijk-1.htm


   5 ,20Juni

   1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
   2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

   Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen FYSIEK VogelBescherming VERZET

   1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
   2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
   3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

   Vrijdag 18 juni

   1. 16.00 tot 17.30 u. online ALV op vrijdag 18 juni, van 16.00 tot 17.30 u. Update over 2021 tot nu toe
    Verantwoording jaarrekening 2020


   Woensdag 16 Juni

   1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst
   2. 09:00 Deventer &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV


   Maandag 14 juni 2020

   1. 20:00 uur. Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 14 juni 2020 om 20:00 uur.

   Vrijdag 11 Juni

   1. 09.00 - 10.00 vindt het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

   Donderdag 10 Juni

   1. WerkgroepSessie Vinkhuizen Grunniger Power Opgeven via Website
   2. Nationaal Park Drentsche Aa otter- & beverlezing door Cindy de Jonge op 10 juni 2021
   3. https://www.5groningen.nl/nieuws/online-5g-seminar-leefomgeving
   4. https://opscongres.online/ Conferentie Noord

   Woensdag 9 Juni

   1. 1 Drentsche Aa Thema-avond: Cindy de Jonge neemt ons mee in het leven van de Otter. 2021 is tevens uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter' Nationaal Park Drentsche A
    Otter en bever lezing Nationaal Park Drentsche Aa
    Nationaal Park Drentsche Aa organiseert op 10 juni aanstaande om 20:00 uur een digitale Otter en Bever lezing, verzorgd door Cindy de Jonge. Aanmelden kan via de aanmeldpagina: https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/otterenbeverlezing
    Het ene dier laat zijn sporen duidelijk zichtbaar in het landschap achter, de ander leeft een meer verborgen bestaan. Toch kun je ze beide in Nationaal Park Drentsche Aa tegenkomen. Dat is uniek en dat is niet altijd zo geweest.
    Door menselijk ingrijpen waren otters en bevers uitgestorven in Nederland. Inmiddels zijn ze terug. Dankzij een succesvol herintroductie programma maken ze weer deel uit van onze natte natuur.
    2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de otter. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken met zowel de otter als de bever. Wat zijn de verschillen en wat zij hun overeenkomsten. Misschien hebben ze meer gemeen dan je in eerste instantie zou verwachten..."
    Als kind was Cindy al 'kind aan huis' in het Drentsche Aa gebied. Ze zag de otters en de bevers naar het Drentsche Aa gebied komen door de karakteristieke sporen die ze achterliet. Sindsdien is Cindy verliefd op deze bijzondere dieren in het magnifieke Drentsche Aa landschap
    Cindy de Jonge is al jaren als vrijwilligster betrokken bij het NEM, Netwerk ecologische monitoring van de otter in Drenthe. Daarnaast is ze sinds kort werkzaam bij ecologisch adviesburo Bureau Biota. In samenwerking met verschillende partijen houdt ze zich bezig met de bevers in Noord Nederland.

   2. Grunneger Power Vinkhuizen

   Dinsdag 8 Juni

   1. 19:00 Natuur & Milieu gratis webinar Michelle Prins en Afkenel Schipstra je alles vertellen over productie, transport, opslag en toepassing v
   2. Marco Glastra Heden en Toekomst van het Groninger Wierdenlandschap
   3. Lezing Amfibieen Natuurlijk Delflaand KNNV Delft
   4. 18.45 untill 20.30“Birds and the Bees:Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global Responsibility and Leadership”. Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
    https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
    https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

   Maandag 7 Juni

   1. 19:30 Machiel Noordeloos Fluweelboleten NMV

   5 Juni

   1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
   2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

   Vrijdag 4 Juni

   1. Kleine MarterAchtigen
    https://www.zoogdiervereniging.nl/agendaoverzich
    https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-kleine-marterachtigen-deel-2

   Donderdag 3 Juni

   1. 09:00-12:00 BIJ12 "vegetatiekarteringen en habitatkaarten bij medewerkers "Hoe verloopt het proces van inwinnen en verwerken van vegetatiegegevens?
    Waarom zijn goede karteringen van belang?
    Aan welke eisen moet een goede kartering voldoen?
    Hoe worden karteringen vergeleken?
    Welke hulpmiddelen zijn er voor het maken van een kartering?
    https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

   2. 09:45 - 12:00 Landelijke Veenweide Oploop
    https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

   3. ONLINE LEZING: Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor u doen? (Beringen)

   Woensdag 2 Juni

   1. Veenweiden NOB

   Dinsdag 1 Juni

   1. 19.10 u. Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN,
    Inleiding door Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum

   2. Ingenieur pak je rol in de energietransitie; van het gas los - maar hoe dan?
   3. 13:40 De energietransitie moet sneller door Marjan Minnesma, Urgenda
   4. 14:10 Het gaat om de juiste stappen door Albert van der Molen, Stedin
   5. 18:45 to 20:30 pm PHD Fee talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz
   6. 1 Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca

   Mei

   Zondag 30 Mei

   1. 10.30 u.: Opening webinar vimeo.com/event/962808/c70dc76200
    Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg, bevoegd voor het provinciaal Domein Bokrijk

   2. 10.35 u.: Opening Week van de Bij
    Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving

   3. 10.40 u.: Wilde bijen in Bokrijk
    Maarten Jacobs, onderzoeker /bijenspecialist.

   4. 11.00 u.: Week van de Bij 2021, ‘Bijenhelden breken uit!’
    Bart Vandepoele, educator Week van de Bij

   5. 11.15 u.: Bijen op school
    Karel Coenen, MOS- begeleider Provinciaal Natuurcentrum Limburg

   6. 11.25 u.: Voorstelling eerste bijen-kinderboek
    Britt van Marsenille, meter Week van de Bij

   7. 11.40 u.: Voorstelling van het nieuwe Suske en Wiske-album ‘Het blije bijenteam' en het educatief project ‘Plan Bij’
    Bruno Remaut, educator Week van de Bij

   8. 11.50 u.: Slottoespraak
    Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.
    Moderator: Jan Mampaey, diensthoofd van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg

   9. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
    vimeo.com/event/962808/c70dc76200 https://www.weekvandebij.be/week-van-de-bij-2021-bijenhelden-breken-uit

   Zaterdagochtend 29 mei

   1. NatuurInclusief Bouwen
   2. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
   3. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
   4. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
   5. 09:15 tot ongeveer 12:00 WIlde Narcis Landschapsbeheer Koekange
   6. Lezing Amfibieen https://delfland.knnv.nl/agenda/help-de-amfibieen-in-je-tuin/
   7. KNNV Lezing Delfland
   8. Natuur Drenthe Vermeerderen Narcissen(Koekange)

   Vrijdag 28 Mei

   1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de
   2. KNNV Lezing Delfland

   27 mei
   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
   1. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
   3. 6 Historische akkers: 23 september 2021
   4. 7 Duinen: 28 oktober 2021
   5. 8 Waddengebied: 25 november 2021
   6. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
   7. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
   8. Rivierengebied, donderdag 22 april
   9. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   10. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
   11. Beekdalen, donderdag 24 juni
   12. Historische akkers, 23 september
   13. Duinen, 28 oktober
   14. Waddengebied, 25 november
   15. KNNV Lezing Delfland

   Donderdag 27 mei

   1. 11:00 – 11:45 | Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector
    13:00 – 13:45 | The journey of the Amsterdam Doughnut Coalition and Sustainable ICT
    *this session is in English
    14:00 – 14:45 | Circulair afvalmanagement in het WO, HBO en MBO
    15:00 – 15:45 | Building a Circular Economy for Digital Infrastructure *this session will be in English
    16:00 – 16:45 | Duurzame mobiliteit na corona

   2. 19:00 vervolgdiscussie Windvogel strategie
   3. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells

   Donderdag 27 Mei

   1. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
   3. Dragonflies in Devon - Conservation Communities
   4. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English

   Woensdag 26 mei

   1. 11:00 – 11:45 | Hotspot Klimaatadaptatie. De leefbare stad: naar een robuuste groene leefomgeving
   2. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English
   3. 14:00-14:45 | Power Purchase Agreement
    15:00-15:45 | Grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen
    16:00-16:45 Minder energie, meer op maat
    19:00 VWH landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers

   4. 20:00 uur Krammer digitale informatiebijeenkomst.
   5. overleg landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers
   6. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
    15:00 – 20:30 week van Pinksteren VanDerValk Hoogkerk, VGG ToogDaG Landschap

   7. Zeeuwind organiseert daarom op woensdag 26 mei 2021 van 19.00 - 20.00 uur een digitale bijeenkomst om de beoogde wijzigingen in de statuten toe te lichten. Wat betreft bevoegdheden zijn de statuten in lijn gebracht met de huidige governanc
   8. 20:00 uur Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, KNNV Heuvelrug Frans Bussel

   Dinsdag 25 mei

   1. 13:00 – 13:45 | Groen de crisis uit: de stem van de jongeren
    14:00 – 14:45 | De echte vleesprijs
    15:00 – 15:45 | Het verhaal van Peel Pioneers: producent van lokale, innovatieve, circulaire sinaasappelingrediënten.

   2. Dinsdag 25 mei (19:00-20:30 uur)
    2. Infoavond: Vinkhuizen van het aardgas en op het warmtenet https://us02web.zoom.us/j/89685740596

   3. 19:30 uur VERZET 25 meiNatuurlijk Delflaand KNNV Delft "Wilde bijen in de Tuin VERZET
   4. 19:30 uur i BAT030 PHD Lezing Vleermuizen in Utrecht https://us02web.zoom.us/j/82958424484?pwd=SEhYWmRpVnBSajh5SklnRmRPa0Ixdz09

   Maandag 24 Mei

   1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten. Aan de hand van aansprekende soorten zal Henk-Jan van der Kolk verschillen en overeenkomsten in levenswijze van deze groepen schimmels toelichte
    https://zoom.us/j/93611965475

   21 mei

   1. Weersextremen en de watersector7 sessies van 09:00 - 10:00 over weersextremen, van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw.
   2. 09:00 Peter Kuipers Munneke "Weer- en klimaatscenario's" (meteoroloog en weerpresentator bij NOS) de reeks af met een introductie op de oorzaken van weer- en klimaatverandering en de gevolgen op korte en lange termijn voor Nederland. Hij belicht de waterhuishouding vanuit vier invalshoeken: zee, rivieren, neerslag en grondwater.
    Karin van der Wiel (klimaatwetenschapper bij het KNMI) neemt ons die ochtend mee in de nieuwe klimaatscenario's, die het KNMI in 2023 presenteert. Als deelnemer kun je jouw vragen stellen.

   3. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
   4. 11 juni: Klimaatadaptatie in stad en dorp
   5. 9 Juli Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
   6. 10 Sep Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen
   7. 15 Okt Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
   8. 12 Nov Greenfield: slimme nieuwbouw
   9. 10 Dec Belangenafweging en klimaatextremen: hoe maak je keuzes?


   Donderdag 20 Mei

   1. 19:00 uur. Algemene Ledenvergadering GP (ALV) in 2021 Via deze nieuwsbrief ontvang je de voorbereidende stukken én de link om in te loggen.
   2. 19:30 tot 21:30 - Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne De volgende lezing staat gepland op donderdag 20 mei over het burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ en zal ter plaatse in Duinpanne doorgaan als de maatregelen het toelaten.
    Inschrijven kan via deze link: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/curieuzeneuzen-de-tuin
    Indien het toch een webinar wordt brengen we je op de hoogte per mail.

   3. Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer, zal jullie meenemen in de Stadsflora van Deventer en Mike Hirschler, IVN Deventer, zal wederom een natuurquiz met jullie doen.

   Woensdag 19 Mei

   1. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.
   2. 19 mei om 14.00 uur.
   3. 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
   4. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering
   5. 19:00 Beheer Credit woensdag 19 mei om 14.00 uur.
   6. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.

   18 Mei
   dinsdag 18 mei om 11.00 uur.
   dinsdag 18 mei om 14.00 uur.
   woensdag 19 mei om 14.00 uur.

   1. 11:00 Beheer Credit
   2. 14:00 Beheer Credit 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
   3. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering

   Maandag 17 mei (19:00-20:30 uur)

   1. 09:00 Circulair Bouwen Antwerpen
   2. 14:00 Beheer Credit
   3. 15:00 KnelPunten van de Otter, Zie Lutra YouTube
    https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
    https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-hoe-lossen-we-knelpunten-op-om-otters-te-redden

   4. Webinar Circulariteit Leeuwarden en Water Test HanzeHogeSchool Rug Vitens "Nothern Knowledge
   5. 19:00 Infoavond: Help de energietransitie komt eraan
    Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet?.

   Zaterdag 15 Mei

   1. 19:00 – 20:30 Slakken van Borneo NMV Nederlandse Macologische Vereniging WFD Dag Norg Excursie

   13 Mei

   1. https://dezwijger.nl/live
    Vorig jaar presenteerde wethouder Laurens Ivens de Groenvisie Amsterdam: een plan voor radicale vergroening in de stad. Het stadsbestuur heeft inmiddels 26,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het vergroenen van de stad in 18 grote projecten. Maar hoe moet je radicaal vergroenen in een steeds dichter bevolkte stad? En hoe balanceer je de verschillende “groene waarden”: van recreëren tot biodiversiteit en van gezondheid tot klimaatadaptatie? Een gesprek met actieve “vergroeners” en voorbeelden uit Singapore en Parijs.

    Je kunt deze Livecast online streamen en je kunt meepraten via Zoom door online te reserveren (zie onderstaande link).

   13 Mei

   1. 20.00 tot 21.00 KNNV Lezing "Bomen en heesters herkennen" Online via Zoom te geven van 20.00 tot 21.00 uur De cursus is gratis. U kunt zich opgeven bij Jan Uilenbroek

   Dinsdag 11 Mei

   1. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
   2. 19.58 "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
    Rijksuniversiteit Groningen. Stichting Tinallinge Plus

   3. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Piet Veel
   4. Webinar 'Kleine marterachtigen' deel 2 KM is verzet
   5. "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
    Rijksuniversiteit Groningen.

   Maandag 10 Mei

   1. 19:30 uur De boeiende wereld van de roesten. Spreker: Aad Termorshuizen
    Vanavond kom je terecht in de bijzondere wereld van de roestschimmels. Dit zijn schimmels die alleen op groene, levende planten voorkomen en een intrigerende levenscyclus hebben met tal van sporen en voor veel soorten ook nog eens met het merkwaardige fenomeen van een “verplichte” waardplantwisseling. Voor een deel bedreigen ze de wereldvoedselvoorziening, maar de meeste soorten leiden een onschuldig bestaan in de natuur. Iedereen die daar oog voor heeft kan deze schimmels waarnemen en determineren. Hoe dat kan, wordt toegelicht in deze lezing.

   8 Mei

   1. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Veel
   2. World Migratory Bird Day - Nesting Birds at Brunette River and Burnaby Mountain A reminder that we will be GOING LIVE on Facebook during the event and RECORDING the session to SHARE publicly AFTER the event. Use this information to guide how you choose to share or not share your video and manage your own privacy in this public event.

   7 mei 2021

   1. 9.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"

   6 Mei

   1. 19:30 Kring Maastricht Lezing Hagedissen NHGL Natuur Historisch Genootschap live te volgen via Facebook
   2. Boomwachters Groningen biedt jou op donderdag 6 mei om 17.00u een gratis WEBINAR aan over “Biodiversiteit in je tuin of in de openbare ruimte.”Wankja Ferguson geeft het webinar, zij is landschapsecoloog. Meld je aan via @boomwachtersgroningen.nl #webinar #biodiversiteit
    https://www.facebook.com/Boomwachters.Groningen/posts/3904498866292940

   April

   v5
   29 April
   1. (NJN)Ingeborg de Boois (Wageningen Marine Research). In de Waddenzee wordt al meer dan 50 jaar onderzoek naar vis gedaan. Op basis van de lange tijdserie zien we veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.
   2. Zes avonden in maart en april 2021, telkens om 19.30 uur facebook Humanistisch Verbond
   3. 23 maart: Erik Mannens
   4. 29 maart: Mieke De Ketelaere
   5. 30 maart: Jan Adriaenssens
   6. 19:50 Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (4/(4))
    Jan Adriaenssens, directeur City of Things bij imec, gelooft in een stad met veel groen en vooral veel flexibiliteit. Flexibiliteit in transport, en in de bestemming van ruimtes. Smart City-technologie is de ideale manier om deze flexibiliteit toe te voegen aan de stad.

   Woensdag 28 April

   1. Kees Faber en Karlien Meijer vertellen wat Herenboeren is, en vervolgens vertellen we meer specifiek hoe we het in Groningen aangepakt hebben.
    We vertellen over onze plannen, en wat jij kunt doen om het initiatief verder te helpen.
    Tijdens het verhaal beantwoorden we zo veel als mogelijk de vragen die vooraf gesteld zij

   1. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
   2. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
   3. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
   4. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
   5. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

   Dinsdag 27 April

   1. 18:00 Helen previously worked on the Devon Greater Horseshoe Bat Project. She has offered to share her knowledge of bats found in Devon, and talk about how bats represent a whole ecosystem and food web. Helen will show us ways in which we can help bat populations in our local area and changes we can make to our everyday gardening that will benefit these mammals. Devon Wildlife Trust Playlist
    https://us02web.zoom.us/j/9820192772?pwd=RzVuc3pqNFRjbC9YWWpQTm9YOVJzZz09

   26 April

   1. MAKA 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe https://www.degroeneagenda.nl/
   2. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
   3. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
   4. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
   5. https://www.facebook.com/events/search/?q=wildlife
   6. "King's Eve", for those in the Netherlands - is our next eMAKA lecture. Antje Neumann from the University of Akureyri is going to dive into issues around tourism in the polar regions.
    Summary
    Wilderness is central to the Arctic and the Antarctic and related values are legally protected in both regions – in the Arctic mostly via domestic legislation of the Arctic States and in the Antarctic predominately through the international legal system provided by the Antarctic Treaty and the subsequently adopted instruments. Despite the legal recognition, however, wilderness values are barely considered in practice. This stands in sharp contrast to increasing pressures on Polar wilderness caused, among others, by tourism activities.
    This lecture will introduce the different premises and settings of wilderness protection in the Polar regions and discuss some of the major challenges in relation to tourism. Illustrations will be provided on the basis of case studies conducted in Alaska, Lapland and Svalbard.

   7. 26 april zal Chiel
    wederom ingaan op voorjaarspaddenstoelen en meer in het bijzonder op de
    voorjaarssatijnzwammen. De bijzondere leefwijze van deze groep komt
    daarbij ook aan bod. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan diverse
    andere soorten waaronder plantenparasieten. Dit is een vervolg op de
    lezing van 15 maart. Het eerste deel van de lezing over
    voorjaarspaddenstoelen én de lezing over morieljes kunt u hier nog
    terugkijken:
    https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen

   24 April

   1. (Nederlandse Macologische)
   2. 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
   3. "Land van Ons" Rondwandeling over het perceel in Onnen van 26 hec.

   22 April
   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

   1. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
   2. 13:00 Bring your own koffie, thee of vitaminewatertje
   3. 13:10 Welkom – 10e Editie Vleermuizen in de stad
   4. 13:15 BAT 030: Het belang van vleermuisvrijwilligers bij monitoring
    – Jeroen Heemsbergen/Astrid van den Broek (Utrecht Natuurlijk)
    Waar vindt je vrijwilligers, hoe hou je ze gebonden?

   5. 13:40 Resultaten van verschillende onderzoeken in Utrecht
    – Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)
    Een overview met een focus op kraamverblijven.

   6. 14:05 Wat levert de meervleermuis op voor een stad?
    – Anne-Jifke Haarsma (Batweter- vleermuis onderzoek en advies)
    Een internationale verantwoordelijkheid

   7. ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/
   8. Jeugdbonden Plantengemeenschappen Lezing Joop
   9. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
   1. 1
   2. Rivierengebied: donderdag 22 april
   3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   4. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
   5. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
   6. Rivierengebied, donderdag 22 april
   7. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   8. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
   9. Beekdalen, donderdag 24 juni
   10. Historische akkers, 23 september
   11. Duinen, 28 oktober
   12. Waddengebied, 25 november
   13. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
   14. Floron Online Plantencursus
   15. Floron Lezingen op Youtube Kanaal
   16. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
   17. 19:50 Fotografie avond door Guy Ackermans: waar op te letten en hoe pak je het aan?. Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (3/(4))
   18. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
   19. 19:30 Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

   23 April:

   1. Wikipedia weekly iNaturalist Place ids
    https://www.youtube.com/watch?v=9fKP-oKh0b8


  5. 22 April:
   ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/

  6. 13:00 Lezing


  7. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
  8. 21 April

   1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
    Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

   2. Warmtenet Selwerd Paddepoel Grunniger Power
   3. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09
    De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli https://www.degroeneagenda.nl/ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09

   4. 18:00-19:00 Weblezing ‘EEN STERKER EUROPA IN DE WERELD’ van woensdag 21 april 2021 van
    Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid, gaat dieper in op het gemeenschappelijk buitenlands en het veiligheidsbeleid van de EU.
    http://bit.ly/een_sterker_europa_in_de_wereld.
    https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/een-sterker-europa-de-wereld.

   20 April

   1. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
    Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide

   2. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
   3. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
   4. County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

   19 april:

   1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
   2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
   3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
    Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

   4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

   19 April

   1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
   2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
   3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
    Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

   4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

   17 April

   1. 0.05-10.10 Mike Dilger, BDS President Message to attendees
   2. 10.10-10.30 Stephen Corcoran, BDS Area Coordinator, Northern Damselfly Survey in Deeside & Strathspey
   3. 10.30 – 11.00 Tom Bowser, Argaty Red Kites, Enhancing habitat for Dragonflies on a working farm
   4. 11.00 – 11.30 Pat Batty, Scotland Recorder & Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Azure Hawker surveying
   5. 11.30-11.45 Break & networking
   6. 11.45-12.00 Ruary McKenzie-Dodds
   7. 12.00-12.10 Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Conservation work update
   8. 12.10-12.30 Eric McCabe, BDS volunteer recorder Dragonflies of Sweden
   9. 12.30-12.45 Questions for the morning speakers
   10. 12.45-14.00 Lunch & networking
    Break-out rooms with Area Coordinators

   11. 14.00-14.10 Andrea Hudspeth, Scotland Officer (Projects) Project work update
   12. 14.10-14.30 Toni Watt Northern damselflies at Castle Fraser
   13. 14.30-14.50 Jonathan Callis and David McCulloch, BDS volunteer recorders, Experiences of site monitoring as a BDS volunteer
   14. 14.50-15.00 Quick break
   15. 15.00-15.20 Nicole Digruber, People for Ponds Project participant Creating Dragonfly habitat in the community
    15.20-15.30 A message from our Trustees, Tom Cunningham, Organisation update
    15.30-15.45 Questions for the afternoon speakers
    15.45-16.00 Sum up by Jonathan Willet, Scotland Group Chair and

   15 April

   1. Land van Loos
   2. 16:00 Sam Licenties Webinar Heliview
   3. 16:00 Circl Energie Transition Kernenergie ABN AMRO https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
   4. 19:30-21.00 uur Landschapsbeheer Groningenontstaansgeschiedenis van het landschap in het Gorecht en in het bijzonder de pingoruïnes. Waarom zijn de pingoruïnes zo waardevol en hoe herken je ze?
    Landschapsbeheer Groningen onderzoekt welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Samen met vrijwilligers voeren we op 28 locaties grondboringen uit om vast te stellen of we te maken hebben met een pingoruïne. Daarnaast voeren we bij 15 pingoruïnes herstelwerkzaamheden uit, zoals het plaatsen van rasters, het verwijderen van opschot en het verhogen van het waterpeil.

   5. 16:00 CoP Beken en Rivieren Presentatie
   6. 19:30 IVN Wilde Bijen door Jan Slaats, een kenner van de 363 soorten in Nederland voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
   7. 09:00Odonates: The Adult Life Stage - Harry LeGrand & John Petranka, NC Biodiversity Project(Chatham Conservation Partnership (CCP))
   8. 11:00Odonates: The Larval/Nymph (Aquatic) Life Stage - Dave Penrose, Penrose Environmental(Chatham Conservation Partnership (CCP))

    https://www.eventbrite.co.uk/e/ccp-webinar-dragonflies-damselflies-tickets-144078650121

   9. 19:50 Inleiding hommels: kenmerken meest algemene soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Anthonie Stip Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (2/(4))
   10. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
   11. 16:00 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.) De Aa en haar zijlopen zijn de dragers van het landschap, de landbouw en de natuur in Oost-Brabant. Al eeuwenlang. Daarom werken we aan https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-hethet stroomgebied van de Aa, om te zorgen dat het straks goed is toegerust op klimaatveranderingen, zoals de grotere kans op langdurige droogte en hevige regenval. In dit document staat hoe we dat samen met alle betrokkenen gaan doen. Het verhaal van de Aa omvat zowel een uitwerking per (hydrologisch) deelgebied (Horst, Flank, Zijbeekdal, Dorp&Stad en Beekdal) als een groot aantal bouwstenen per deelgebied. Op deze wijze kunnen planologen, geografen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen actief aan de slag met water als mede-ordenend principe. https://us02web.zoom.us/j/87012231168

   14 April

   1. Aardkundige waarden en monumenten in Drenthe
    Anja Verbers https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/activiteiten/aardkundige-waarden-en-monumenten-in-drenthe

   Tuesday 13 April

   1. 19:00 Woodland Plants Identification, Native bluebell from a Spanish bluebell
    Led by Jess Smallcombe from DBRC,
    Learn about some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators. Jess will take you through some of these species, teaching you what to look for in order to identify them.
    Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
    Can you identify wood sorrel or wood anemone?Devon Wildlife Trust Playlist

   2. Het gaat slecht met de #biodiversiteit. Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Kunnen we het herstellen? Hoe?? Volg het gratis online minicollege van
    @AukeFlorian en ecoloog Raymond Klaassen op 13/4 @forum_groningen
    #biodiversity #landbouw #curious https://forum.nl/nl/agenda/biodiversiteit-onder-de-loep

   3. 19:30 IVN KNNV Deventer StinzenPlanten met Kahloot Quiz
   4. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen. https://platform.forum.nl/nl/biodiversiteit-onder-de-loep

   Monday 12 April

   1. 19:30 Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
    De paddenstoelenlezingen worden online gezet https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/

   2. Kievitsbloemen in Eikendal, Diepenveen Wateropslaggebied en bij Hasselt
   3. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen.
   4. 20:30 Mark Sisson - "From Alaska to Argentina - Wildlife Through the Americas" Derbyshire Ornithological Society
   5. https://www.rtlxl.nl/programma/mysterious-planet/66e93ff2-1768-34bc-bf2f-a099c2914c7b Mysterious Planet Vijfdelige documentaireserie waarin we afreizen naar de uithoeken van de aarde om op zoek te gaan naar de bijzondere diersoorten die alleen voorkomen op deze uitzonderlijke plekken. Van de weelderige bossen van Indonesië tot de dorre Andes-woestijnen en van het Caribisch gebied tot de hooglanden van Ethiopië. Welke mysteries gaan er allemaal schuil achter deze opmerkelijke wezens?

   9 April

   1. The University of Edinburgh Criminology Reading Group Seminar Series 2020/2021 presents:
    "Does the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Protect Wildlife?"

    Dr Tanya Wyatt, Professor of Criminology, Northumbria University
    Humans are causing a biodiversity crisis, where one million species are facing extinction. Species are dying, in no small part, because they are overexploited, poached and trafficked and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is the main international instrument designed to protect traded wildlife. Does the state of the world’s species mean CITES is failing? I'll share my findings of my recent research project investigating the implementation of and compliance with CITES by all one hundred and eighty-three parties. It is imperative we know the nature and extent of the implementation of and compliance with CITES legislation in all parties to fully understand the impact of legal and illegal trade on species survival. Through extensive legislative content analysis, a Delphi iterative survey, and semi-structured interviews, this is a unique empirical study about CITES implementation and compliance. I'll share aa comprehensive analysis of the state of CITES, what is done well, what could be done better, and what the future might bring to try to curtail the slide of the world’s wildlife into extinction.
    Dr Tanya Wyatt is a Professor of Criminology at Northumbria University in Newcastle. She is a green criminologist specialising in wildlife crime and trafficking, and non-human animal abuse as well as the intersections with organised crime, corporate crime, and corruption. Her latest books are Is CITES Protecting Wildlife? and Wildlife Trafficking: a deconstruction of the crime, the victims and the offenders, Second edition.

   8 April

   1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
   2. KNNV Insecten in de Moestuin
   3. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
   4. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
   5. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
   6. Small Mammals of the Great North Wood: Friends, Foes and Closest Relations! Wild small mammals that frequent the spaces and places of the Great North Wood, and their importance in the evolution and future development of our woodlands, grasslands and greenspaces.
   7. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
   8. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
   9. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
   10. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos

   7 April

   1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
   2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
    ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
    De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

    Erwin Coolen
    ‘Natuurontwikkeling op zee’
    De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

   3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
   4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   6 april

   1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
   2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

    We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

   3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
    Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

   4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife

   4April

   1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
   2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
   3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk


   2 April
   20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen
   Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'.

   1 April

   1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
    Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
    Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

   2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO2 neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
   4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
   5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
    Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
    https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

   6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

   Maart

   31 maart

   1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   3. 20:00-22:00
    Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

   4. 19:30 BLWG Lezing
   5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
   6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke

   30 maart

   1. TNO
    11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

   2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
   3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
   4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
   5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
   6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
   7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale

   29 Maart

   1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
   2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
   3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
   4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
   5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
   6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen

   28 maart 2021
   23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   27 maart
   NOU Themadag (terug te kijken)

   1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
   2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)

   26 maart

   1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
   2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
   3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!

   26 maart

   1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians

   25 maart

   1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
   3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON

   IWG WG 19.30, vanaf 19.15..

   • Opening en korte mededelingen
   • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
   • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
   • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
   • inventarisatie en monitoring 2020


   Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

   1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
   2. Rivierengebied: donderdag 22 april
   3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
   5. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
   6. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
   7. Rivierengebied, donderdag 22 april
   8. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
   9. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
   10. Beekdalen, donderdag 24 juni
   11. Historische akkers, 23 september
   12. Duinen, 28 oktober
   13. Waddengebied, 25 november
   14. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1


   24 Maart 2021

   1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
   2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
    TOPICS

   3. Adder ecology
   4. Optimal pek survey periods and methodologies
   5. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
   6. Best practice behaviour around adders, including photography
   7. Educational awareness & Recording Adders
   8. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
   9. The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'.

    This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local

    1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
    2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
    3. BLWG Lezing 19:30
    4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
    5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
    1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
     animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

    2. https://www.ivn.nl/activiteiten

    24 maart
    Meerdervoort

    Wo 24 maart

    1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
     animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

    2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

     This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

    23 Maart 2021

    1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
    2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
    3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

    23 Maart 2021

    1. Zoogdieren in de UK. Meadow Mammals talk - Conservation Communities Project, talk by Jess Smallcombe from DBRC(Devon Biodiversity Records Centre) https://www.dbrc.org.uk/wildlife-sightings/
    2. https://eisma-media-groep.webinargeek.com/webinar/replay/O8Sizov_gdw/

    Zo 21 maart 2021

    1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
    2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    20 Maart 2021

    1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
    2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
    3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
    4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
    5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
    6. TerugblikMadeleine Postma
    7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
    8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
    9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
    10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
    11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
    12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
    13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
    14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
    15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA

    19 Maart 2021

    1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
    2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
    3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
    4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
    5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
    6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
    7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
    8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
    12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    18 Maart 2021

    1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
    2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
    3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
    4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
    5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
     Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
     As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
     But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

    6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
    7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
    8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
    9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
    10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    17 Maart 2021

    1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
     18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

    2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
     Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

    3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
    4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
    5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
    6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


    16 Maart 2021

    1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
    2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
    3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
    5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
     De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

    6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
     door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
     IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

    15 Maart 2021

    1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    2. Buurtwarmte Grunniger Power
    3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
     https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

    4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
     https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

    5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    14 Maart 2021

    1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
    2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


   10. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   11. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   12. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   13. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


   14. 11 Maart 2021

    1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
    2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

    10 Maart 2021

    1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
    2. Webinar Kleine marterachtigen VZZ Zoogdiervereniging
    3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
    4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
     door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

    5. Wie surft mee met de bij?
     door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

    6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
    7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
    8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
    9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
     door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

    10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
     door Lieven Devreese
     op 16 maart van 13u30 tot 14u30

    11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

    9 maart

    1. SOVON App AviNest hoort bij het Meetnet Nestkaarten van Sovon. In deze workshop laten we je stap voor stap zien hoe de app werkt
    2. SOVON Workshop LIVE ATLAS vogeltellingen voor LiveAtlas. Hoe kun je heel laagdrempelig en uitdagend vogels tellen voor de wetenschap?
    3. SOVON Joost van Bruggen en Albert de Jong.
     Lastige vogelgeluiden van dit moment.

     Is het een Zwartkop of toch een Tuinfluiter? Welk roepje is nu van de Tjiftjaf, en welke van de Fitis? Een uur lang luister en oefen je mee. Laat je verrassen en speel de quiz mee.

     • 08:56? - Zwartkop en Tuinfluiter
     • 20:15? – Snor en Sprinkhaanzanger
     • 31:05? – Bosrietzanger en Spotvogel
     • 39:38? – Braamsluiper en Grasmus
     • 49:48? – Pimpelmees en Koolmees
     • 56:30? – Boompieper en Graspieper


    6 maart

    1. Vlinderdag Vlinderstichting 2021
    2. Presentaties Vlinderdag Vlinderstichting 2021
    3. YouTube Vlinderdag Vlinderstichting 2021

    3 Maart 2021

    1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
    2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
    5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    Februari

    1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
    2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
    3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
    4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

    24 februari

    1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
    2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    21 Februari 2021

    1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

    20 Februari

    WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

    1. Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
    2. Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
    3. (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard


    Genootschapsdag 2021

    1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
    2. Blok 1 Landschap
    3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
    4. Blok 2 Ongewervelden
    5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
    6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
    7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
    8. Blok 4 Fauna
    9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

    20 Januari 2021

   15. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

    (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

    19 Februari

    1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

    17 Februari

    1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
    2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

    10 februari

    1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
    2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
    3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
    1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
    2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
    3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
    4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
    5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
    6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
    7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
    8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
    9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
    10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
    11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen    17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
    27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

    133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties    Bumblebee Conference EIS Leiden

    1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
    2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
    3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
    4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
    5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
    6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
    7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

    Poster presentations February 20th 2021:

    click here for YouTube, click below for separate PDF's

    1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
    2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
    3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
    4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
    5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
    6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


    Saturday February 27th 2021

    1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
    2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
    3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
    4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
    5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

    Poster presentations February 27th 2021:

    click here for YouTube, click below for separate PDF's

    1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
    2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
    3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
    4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
    5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
    6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

    Other research posters (not presented)

    21 Februari 2021

    1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
    2. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg(20.00 uur)
     20 Januari 2021

    3. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
    4. 17-11-20: Boekweit, teelt, herkomst en meer door landbouwkundige Peter Brul
    5. 27-10-20: Wilde ideeën perceel Oud Ade door studenten Leidse universiteit

    .

    10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
    10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
    11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

    19 december 2020

    Noord-Hollandse Natuurdag 2020

    1. Lars Buckx - Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek
    2. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
    3. Stadsflora van de Lage Landen door Ton Denters
    4. Presentatie themanummer Smient Tussen Duin & Dijk
    5. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
    6. Trekvissen in het Noordzeekanaal door Marco van Wieringen
    7. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
    8. Muggen en grutto's op plas-drassen door Dick Melman
    9. Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
    10. Effect klimaatverandering op waddenvogels door Jeroen Reneerkens
    11. 50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
    12. Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat door Luc Knijnsberg    27 November 2020

    Lezingen Landelijke Dag 2020 In de drie streams vind je een afwisselend programma over onder andere exoten en watervogels, het programma van de NOU over viseters en van Jaarrond Tuintelling over vijf jaar vogels tellen in Nederlandse tuinen.

    1. 1 Overige Lezingen
    2. 2 Program NOU
    3. 3 Jaarrond TuinTelling
    4. Exoten
    5. Boerenlandvogels
    6. Postcasts
    7. Arte Zoogdieren
    8. Ard MediaThek Erlebnis Erde: Haie eiskalt!
    9. Regelink TelemetrieOnderzoek Watervleermuis Suiker Unie Groningen
    10. Ecologisch Onderzoek Herinrichting Suikerunie Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
    11. De SuikerZijde Gemeente Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw

    November

    Op zaterdag 14 november vond de 2020-editie van de RAVON-dag plaats, het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Dit jaar om bekende redenen geheel online, in de vorm van een webinar.
    Je kunt het hele ochtendprogramma integraal terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan hieronder op een tijdcode. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).
    1. 00:00? Welkom door Ruud Foppen (dagvoorzitter) en Jean Eigenman (Raad van Toezicht)
    2. 08:45? 'De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie?' door Annemarieke Spitzen
    3. 31:30? Video: Vrijwilligersdag 2020
    4. 34:50 : 'Red de Paling' door Martijn Schiphouwer
    5. 47:45? Video: Vrijwilligers in Beeld
    6. 51:39? Prijzenfestival door Rob van Westrienen
    7. 1:08:00? 'De stikstofproblematiek nader uitgediept' door Maaijke Weijters
    8. 1:39:32? Lezing 4: 'Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' door Koos Biesmeyer
    9. 2:08:36? Videopresentatie: Werkgroep Adderonderzoek Nederland
    10. 2:12:51? Videopresentatie: Snake Patrol Suriname

    September 2020

    5 September
    Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020 DIOPSIS insectencamera
    https://www.slideshare.net/SOVON/presentations
    https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists

    1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020: Marten Schoonman

    133-Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

    NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,| Watch hundreds of award-winning documentaries, anywhere, for free,|
    NPO SpeelLijst Documentaires,|
    Documentaires,|
    NPO Radio Doc s,|
    NPO Radio Doc s,|
    IDFA,|
    IDFA,|
    NPO Collectie Documentaires , Devon Wildlife Trust Playlist

   16. NCRV Natuur in de Stad Groningen
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
    natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

   17. Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

    Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
    het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
    ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
    vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
    (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
    In de 10e en 11e eeuw bezitten de

    kloosters van Fulda en Werden

    (uit Duitsland) grote landgoederen in o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
    ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
    deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met

    in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
    typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
    grondmonsters uit 11e
    eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
    Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
    waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
    krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
    het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
    Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
    Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
    het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
    maren (sloten).
    Van de structuur uit de 11e
    eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
    teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
    De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
    smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
    van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
    Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
    Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
    Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
    gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
    waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
    een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
    Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
    zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
    langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
    gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
    vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
    lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
    zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

    Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
    landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
    graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
    negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
    inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
    herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
    steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
    bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
    gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
    groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
    begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
    omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
    Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
    (middeleeuws) het gebied in oos

    ol>


   18. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

   19. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen

   20. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen

   21. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

   22. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

   23. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html

   24. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
   25. De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
    plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
    begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
    dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
    zogenaamde Drentse peil)
    In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
    (de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
    meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
    Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
    tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
    Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
    bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

    Ter plaatse van de wijk Gravenburg bedraagt het streefpeil NAP -1.20m (zowel zomer- als winterpeil). Het peil is hoger dan het peil ten westen (NAP -1,40m) om een scheiding te handhaven tussen landbouwwater en wijkwater. Voor Gravenburg is een circulatieplan opgesteld, de watergangen zijn afgesloten door stuwen en met elkaar verbonden door duikers. Het water zal op deze wijze door de wijk heen circuleren.

    De verschillende peilgebieden en leggergegevens zijn weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur is tot stand gekomen in overleg met Waterschap Noorderzijlvest.

    afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_0017.jpg"

    Het water van het omgelegde Eelderdiepje, ten zuiden van Hoogkerk zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor de aanvoer van schoon water naar de woonwijk Reitdiep. Om dit te bewerkstelligen is tot aan de zuivering in Hoogkerk een open waterverbinding aanwezig.

    Vanaf de zuivering moet vervolgens het Hoendiep gekruist worden, deze kruising en verdere afvoer naar het noorden zal plaats vinden via een oude transportleiding. Deze transportleiding is momenteel buiten gebruik, van oudsher vormde deze transportleiding de verbinding tussen de rioolwaterzuivering en de zee.

    Waterberging

    Voor het gebied van bestemmingsplan Hoogkerk - Gravenburg is gekeken in hoeverre de waterstructuur voldoende waterberging biedt. In het gebied Hoogkerk Noord is voldoende oppervlaktewater aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario optreedt te kunnen bergen en risico`s op wateroverlast te beperken. De berekende maximale waterstandstijging bedraagt 45 cm.

    In het gebied Hoogkerk Centrum is niet voldoende oppervlaktewater aanwezig, het gehele gebied is aangemerkt als risicovol in geval van een klimaatscenario.

    Het watersysteem van Gravenburg maakt deel uit van het watersysteem van de westrand. In dit gebied is ruim voldoende water aanwezig. Er is derhalve ook geen risico op wateroverlast.

    Omgevingsaspecten

    In Hoogkerk Centrum is een rioolwaterzuivering gesitueerd. Deze zuivering wordt volgens planning ontmanteld in 2012-2013. Ter plaatse van de zuivering zal een gemaal worden gebouwd die zorgt voor het transport van het afvalwater na het opheffen van de zuivering. De persleiding vanaf dit nieuwe gemaal maakt onderdeel uit van het project Waterslag 2.

    Na renovatie van gemaal Garmerwolde in 2011 is deze rioolwaterzuivering in staat het afvalwater van de zuivering in Hoogkerk te verwerken. De verdere inrichting van het terrein na ontmanteling van de zuivering is nog niet bekend.

    Waterberging
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
    Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verharde en / of bebouwde oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geëist. Binnen het plan moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen.

    187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

    helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

    Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

    Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

    Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

    Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

    Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

    Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

    Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

    Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

    Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

    Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

    twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

    De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

    2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
    Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

    In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

    Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

    Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

    Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

    Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

    P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

    Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

    https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

    In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

    Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

    De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
    https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

    Literatuur, Referenties

    1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
    2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
    3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
    4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
    5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483
    6. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html
    7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Leegkerk#Vroege_geschiedenis
    8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangeweer
    9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruskenveen
    10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rug_van_Tynaarlo
    11. https://www.terpenonderzoek.nl/images/Nieuwsbrief-Ver.Terpenonderzoek-19--juni-2014-.pdf/
    12. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    13. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

    In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
    met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
    tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
    de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
    projecten en activiteiten uitgevoerd:
    • afkoppelprojecten in de Oosterpoortb    De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

    Archeologische verwachting Hoogkerk en omgeving

    https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    Hoogkerk ligt op de noordelijkste punt van een uitloper van 'de rug van Tynaarlo'. Dat is een smalle dekzandrug die parallel loopt aan de Hondsrug, waar de stad Groningen op ligt. Het dorp Hoogkerk is waarschijnlijk als nieuwe stichting rond 1200 na Christus ontstaan. Deze datering wordt bevestigd door een opgraving die in 2000 heeft plaatsgevonden, toen in de Kerkstraat een schuur werd gesloopt. Op het kleine oppervlak van 32 vierkante meter werden twee waterputten en een waterkelder aangetroffen. Een van de waterputten, die opgezet was met turven, bleek van middeleeuwse origine. De dichtheid aan sporen geeft aan dat Hoogkerk in archeologisch opzicht een bijzonder waardevolle plaats is. De dorpskern van Hoogkerk is daarom ook opgenomen op de archeologische waardenkaart van Nederland als een terrein van hoge archeologische waarde.

    Het centrum van Hoogkerk is niet ontstaan op een wierde, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar direct op de zandrug. Op deze dekzandrug kunnen sporen uit de prehistorie en latere tijden nog goed bewaard zijn gebleven. Een dergelijke nederzettting lag bijvoorbeeld aan de Zuiderweg, waar in 1996 een opgraving werd verricht waarbij sporen uit de steentijd en sporen en resten uit de eerste eeuwen na Christus zijn aangetroffen.

    Ten noorden van Hoogkerk duikt de rug van Tynaarlo weg onder de klei – en veenafzettingen. Om geen natte voeten te krijgen werden direct ten noorden van het centrum van Hoogkerk werden – nog op de dekzandrug – wierden opgeworpen. Deze wierden markeren het begin van het zogenaamde wierdengebied. Dit gebied overstroomde regelmatig, waarbij klei werd afgezet. Bewoning kon alleen plaatsvinden op verhoogde wierden. Het wierdengebied rond Hoogkerk maakt daarmee deel uit van het zeer goed bewaarde cultuurlandschap van de streek Middag in het Westerkwartier (zie figuur 1).

    In dit bestemmingsplan liggen twee wierden die aangewezen zijn als terrein van hoge archeologische waarde en een (klein) gedeelte van een archeologisch rijksmonument. De wierden van hoge archeologische waarden liggen direct ten noorden van Hoogkerk, waar de dalende dekzandrug werd opgehoogd om droge voeten te houden (zie figuur 2). Deze terreinen zijn reeds door Miedema in 1984 in haar proefschrift geïnventariseerd en opgetekend en toentertijd ook opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart van Nederland. Het betreffen de AMK-nummers 7050 en 7051.

    Het archeologische rijksmonument dat voor een gedeelte binnen het plan ligt, betreft ook een gave en intacte wierde, gelegen achter Noodweg 1. Een klein gedeelte van deze wierde ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Op dit gedeelte is in 2009 een bouwvergunning verleend voor een nieuwe woning op basis van het geldende bestemmingsplan. Het is in principe verboden om op deze locatie de grond te roeren. Voor werkzaamheden die de grond rondom deze woning ingaan is daarom een vergunning nodig van de minister van het verantwoordelijke ministerie OCW.

    Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

    Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
    het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
    ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
    vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
    (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
    In de 10e en 11e eeuw bezitten de

    kloosters van Fulda en Werden

    (uit Duitsland) grote landgoederen in o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
    ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
    deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met

    in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
    typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
    grondmonsters uit 11e
    eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
    Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
    waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
    krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
    het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
    Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
    Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
    het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
    maren (sloten).
    Van de structuur uit de 11e
    eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
    teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
    De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
    smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
    van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
    Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
    Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
    Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
    gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
    waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
    een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
    Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
    zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
    langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
    gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
    vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
    lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
    zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

    Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
    landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
    graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
    negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
    inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
    herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
    steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
    bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
    gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
    groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
    begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
    omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
    Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
    (middeleeuws) het gebied in oos

    ol>


   26. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

   27. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen

   28. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen

   29. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

   30. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

   31. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html

   32. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
   33. De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
    plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
    begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
    dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
    zogenaamde Drentse peil)
    In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
    (de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
    meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
    Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
    tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
    Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
    bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

    Ter plaatse van de wijk Gravenburg bedraagt het streefpeil NAP -1.20m (zowel zomer- als winterpeil). Het peil is hoger dan het peil ten westen (NAP -1,40m) om een scheiding te handhaven tussen landbouwwater en wijkwater. Voor Gravenburg is een circulatieplan opgesteld, de watergangen zijn afgesloten door stuwen en met elkaar verbonden door duikers. Het water zal op deze wijze door de wijk heen circuleren.

    De verschillende peilgebieden en leggergegevens zijn weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur is tot stand gekomen in overleg met Waterschap Noorderzijlvest.

    afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_0017.jpg"

    Het water van het omgelegde Eelderdiepje, ten zuiden van Hoogkerk zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor de aanvoer van schoon water naar de woonwijk Reitdiep. Om dit te bewerkstelligen is tot aan de zuivering in Hoogkerk een open waterverbinding aanwezig.

    Vanaf de zuivering moet vervolgens het Hoendiep gekruist worden, deze kruising en verdere afvoer naar het noorden zal plaats vinden via een oude transportleiding. Deze transportleiding is momenteel buiten gebruik, van oudsher vormde deze transportleiding de verbinding tussen de rioolwaterzuivering en de zee.

    Waterberging

    Voor het gebied van bestemmingsplan Hoogkerk - Gravenburg is gekeken in hoeverre de waterstructuur voldoende waterberging biedt. In het gebied Hoogkerk Noord is voldoende oppervlaktewater aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario optreedt te kunnen bergen en risico`s op wateroverlast te beperken. De berekende maximale waterstandstijging bedraagt 45 cm.

    In het gebied Hoogkerk Centrum is niet voldoende oppervlaktewater aanwezig, het gehele gebied is aangemerkt als risicovol in geval van een klimaatscenario.

    Het watersysteem van Gravenburg maakt deel uit van het watersysteem van de westrand. In dit gebied is ruim voldoende water aanwezig. Er is derhalve ook geen risico op wateroverlast.

    Omgevingsaspecten

    In Hoogkerk Centrum is een rioolwaterzuivering gesitueerd. Deze zuivering wordt volgens planning ontmanteld in 2012-2013. Ter plaatse van de zuivering zal een gemaal worden gebouwd die zorgt voor het transport van het afvalwater na het opheffen van de zuivering. De persleiding vanaf dit nieuwe gemaal maakt onderdeel uit van het project Waterslag 2.

    Na renovatie van gemaal Garmerwolde in 2011 is deze rioolwaterzuivering in staat het afvalwater van de zuivering in Hoogkerk te verwerken. De verdere inrichting van het terrein na ontmanteling van de zuivering is nog niet bekend.

    Waterberging
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
    Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verharde en / of bebouwde oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geëist. Binnen het plan moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen.

    187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

    helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

    Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

    Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

    Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

    Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

    Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

    Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

    Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

    Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

    Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

    Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

    twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

    De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

    2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
    Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

    In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

    Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

    Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

    Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

    Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

    P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

    Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

    https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

    In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

    Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

    De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
    https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

    Literatuur, Referenties

    1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
    2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
    3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
    4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
    5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483
    6. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html
    7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Leegkerk#Vroege_geschiedenis
    8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangeweer
    9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruskenveen
    10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rug_van_Tynaarlo
    11. https://www.terpenonderzoek.nl/images/Nieuwsbrief-Ver.Terpenonderzoek-19--juni-2014-.pdf/
    12. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    13. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

    In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
    met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
    tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
    de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
    projecten en activiteiten uitgevoerd:
    • afkoppelprojecten in de Oosterpoortb    De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

    Archeologische verwachting Hoogkerk en omgeving

    https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    Hoogkerk ligt op de noordelijkste punt van een uitloper van 'de rug van Tynaarlo'. Dat is een smalle dekzandrug die parallel loopt aan de Hondsrug, waar de stad Groningen op ligt. Het dorp Hoogkerk is waarschijnlijk als nieuwe stichting rond 1200 na Christus ontstaan. Deze datering wordt bevestigd door een opgraving die in 2000 heeft plaatsgevonden, toen in de Kerkstraat een schuur werd gesloopt. Op het kleine oppervlak van 32 vierkante meter werden twee waterputten en een waterkelder aangetroffen. Een van de waterputten, die opgezet was met turven, bleek van middeleeuwse origine. De dichtheid aan sporen geeft aan dat Hoogkerk in archeologisch opzicht een bijzonder waardevolle plaats is. De dorpskern van Hoogkerk is daarom ook opgenomen op de archeologische waardenkaart van Nederland als een terrein van hoge archeologische waarde.

    Het centrum van Hoogkerk is niet ontstaan op een wierde, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar direct op de zandrug. Op deze dekzandrug kunnen sporen uit de prehistorie en latere tijden nog goed bewaard zijn gebleven. Een dergelijke nederzettting lag bijvoorbeeld aan de Zuiderweg, waar in 1996 een opgraving werd verricht waarbij sporen uit de steentijd en sporen en resten uit de eerste eeuwen na Christus zijn aangetroffen.

    Ten noorden van Hoogkerk duikt de rug van Tynaarlo weg onder de klei – en veenafzettingen. Om geen natte voeten te krijgen werden direct ten noorden van het centrum van Hoogkerk werden – nog op de dekzandrug – wierden opgeworpen. Deze wierden markeren het begin van het zogenaamde wierdengebied. Dit gebied overstroomde regelmatig, waarbij klei werd afgezet. Bewoning kon alleen plaatsvinden op verhoogde wierden. Het wierdengebied rond Hoogkerk maakt daarmee deel uit van het zeer goed bewaarde cultuurlandschap van de streek Middag in het Westerkwartier (zie figuur 1).

    In dit bestemmingsplan liggen twee wierden die aangewezen zijn als terrein van hoge archeologische waarde en een (klein) gedeelte van een archeologisch rijksmonument. De wierden van hoge archeologische waarden liggen direct ten noorden van Hoogkerk, waar de dalende dekzandrug werd opgehoogd om droge voeten te houden (zie figuur 2). Deze terreinen zijn reeds door Miedema in 1984 in haar proefschrift geïnventariseerd en opgetekend en toentertijd ook opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart van Nederland. Het betreffen de AMK-nummers 7050 en 7051.

    Het archeologische rijksmonument dat voor een gedeelte binnen het plan ligt, betreft ook een gave en intacte wierde, gelegen achter Noodweg 1. Een klein gedeelte van deze wierde ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Op dit gedeelte is in 2009 een bouwvergunning verleend voor een nieuwe woning op basis van het geldende bestemmingsplan. Het is in principe verboden om op deze locatie de grond te roeren. Voor werkzaamheden die de grond rondom deze woning ingaan is daarom een vergunning nodig van de minister van het verantwoordelijke ministerie OCW.
    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    1. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
     https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
     Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
     Webinar 16 april 2020

    2. Online kennismaking Herenboeren (16 april)- Shared screen with speaker view
     https://zoom.us/rec/play/upArf-2rq283E9aTswSDAfJ7W420Kv-s03Ae8qUMnU7gV3AEZwL1NeZDM-SF0CWAuUvFXqilRms14PHr?continueMode=true
     Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
     Webinar 16 april 2020

    3. Herenboeren Nederland hield in april 2020 twee webinars. Hiermee stelden we geïnteresseerden, die normaliter een Herenboerderij of informatieavond zouden bezoeken, toch in staat kennis te maken met onze beweging. Zowel het eerste webinar van 16 april als het tweede van 24 april is terug te kijken
     https://vimeo.com/412632552

    4. https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/webinar-bouwen-natuur/
     Ellis Penning ( Deltares)
     https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1

    5. Zeeuwind Film PICL (Windvogel, Zeeuwind, NPEX)
     Webinar Zeeuwind, vergadering Zeeuwind
     Notulen Windvogel

    6. BookChoice
     https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/evenementen-agenda/2021/webinar-bouwen-natuur/

    7. De vleermuizen in de stad-pagina en de presentaties zijn sinds we de laatst online hebben gezet niet van plaats veranderd.
     De rechtstreekse link naar de intropagina is: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids
     En de link naar de presentaties vind je onderaan de pagina: https://www.zoogdiervereniging.nl/vids-symposium
     Via onze homepage is de pagina te vinden via het menu:

    8. KNNV Wageningen Stikstof
     Vakantiehuisje Mimosa
     vlindersportugal.nl
     https://www.ad.nl/alphen/waarom-insecten-langzaam-verhongeren-door-goedbedoelde-acties-voor-natuur~a85aac07/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
     60 meter boven de omgeving van de Gartower Elbmarsch uit. Hier lopen we door bossen met soorten als Fluiter, Wielewaal en leuke planten. ’s Middags bekijken we de Rundlingsdorpen bij Lüchow.
     Vrijdag 26-6: Bezoek aan de bossen op de Göhrde, een voormalig koninklijk jachtdomein, waar in de oude bomen allerlei bijzondere spechten en kevers leven.
     Zaterdag 27-6: Dag ter vrije invulling voor andere interessante doelen
     Zondag 28-6: Bezoek Feuerlilie-Tage in Govelin en thuisreis (vanaf 17.00 uur).

    9. Mycologen SoortenNL
     Vandaag een boeiende lezing over de fascinerende wereld van de paddenstoelen, door Alfons Vaessen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Wederom dank voor jullie aandacht!
     https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
     https://www.mycologen.nl/agenda/
     De buitenlandse werkweek wordt in 2021 gehouden in Abreschviller, Frankrijk.
     https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/floradag-2021/
     Basiscursus veldbiologie
     Les 5 van deze cursus was gewijd aan paddenstoelen. Wat zijn het? Waar in het systeem van het leven horen ze thuis? Welke vormgroepen zijn er allemaal? Dat zijn maar een paar vragen die in deze cursus beantwoord worden! Zelfs als je denk al wat te weten over paddenstoelen is het bekijken van deze cursus de moeite waard! Kies je eigen tijd en ga er lekker voor zitten.
     De anderhalf uur durende presentatie is terug te zien via YouTube.
     https://www.youtube.com/watch?v=6ru-WQDGRTI&t=17s

    10. NatuurInclusief Bouwen
     https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1

    11. natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
     https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

    12. Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021
     https://vimeo.com/562511743
     Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021 In de zomermaanden organiseren we geen webinars voor onze deelnemers maar zetten we boeiende podcasts voor iedereen klaar. Gertie Papenburg

     Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021 from Land Van Ons on Vimeo.De eerste aflevering is gemaakt op het perceel Zwagermieden, toen er in april deelnemers van de perceelgroep, van de landelijke kennisgroep en experts uit de regio in overleg gingen. Een mooi beeld van dit waardevolle perceel in in het Friese landschap. Beluister dan de podcast – op weg naar je vakantieadres.

    Land van Ons Podcast - Bezoek aan het perceel Zwagermieden 2021 from Land Van Ons on Vimeo.

    Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

    Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
    het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
    ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
    vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
    (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
    In de 10e en 11e eeuw bezitten de

    kloosters van Fulda en Werden

    (uit Duitsland) grote landgoederen in o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
    ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
    deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met

    in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
    typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
    grondmonsters uit 11e
    eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
    Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
    waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
    krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
    het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
    Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
    Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
    het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
    maren (sloten).
    Van de structuur uit de 11e
    eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
    teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
    De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
    smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
    van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
    Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
    Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
    Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
    gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
    waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
    een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
    Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
    zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
    langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
    gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
    vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
    lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
    zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

    Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
    landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
    graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
    negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
    inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
    herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
    steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
    bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
    gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
    groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
    begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
    omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
    Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
    (middeleeuws) het gebied in oos

    ol>


   34. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

   35. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen

   36. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen

   37. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

   38. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

   39. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html

   40. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
   41. De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
    plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
    begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
    dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
    zogenaamde Drentse peil)
    In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
    (de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
    meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
    Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
    tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
    Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
    bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

    Ter plaatse van de wijk Gravenburg bedraagt het streefpeil NAP -1.20m (zowel zomer- als winterpeil). Het peil is hoger dan het peil ten westen (NAP -1,40m) om een scheiding te handhaven tussen landbouwwater en wijkwater. Voor Gravenburg is een circulatieplan opgesteld, de watergangen zijn afgesloten door stuwen en met elkaar verbonden door duikers. Het water zal op deze wijze door de wijk heen circuleren.

    De verschillende peilgebieden en leggergegevens zijn weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur is tot stand gekomen in overleg met Waterschap Noorderzijlvest.

    afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_0017.jpg"

    Het water van het omgelegde Eelderdiepje, ten zuiden van Hoogkerk zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor de aanvoer van schoon water naar de woonwijk Reitdiep. Om dit te bewerkstelligen is tot aan de zuivering in Hoogkerk een open waterverbinding aanwezig.

    Vanaf de zuivering moet vervolgens het Hoendiep gekruist worden, deze kruising en verdere afvoer naar het noorden zal plaats vinden via een oude transportleiding. Deze transportleiding is momenteel buiten gebruik, van oudsher vormde deze transportleiding de verbinding tussen de rioolwaterzuivering en de zee.

    Waterberging

    Voor het gebied van bestemmingsplan Hoogkerk - Gravenburg is gekeken in hoeverre de waterstructuur voldoende waterberging biedt. In het gebied Hoogkerk Noord is voldoende oppervlaktewater aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario optreedt te kunnen bergen en risico`s op wateroverlast te beperken. De berekende maximale waterstandstijging bedraagt 45 cm.

    In het gebied Hoogkerk Centrum is niet voldoende oppervlaktewater aanwezig, het gehele gebied is aangemerkt als risicovol in geval van een klimaatscenario.

    Het watersysteem van Gravenburg maakt deel uit van het watersysteem van de westrand. In dit gebied is ruim voldoende water aanwezig. Er is derhalve ook geen risico op wateroverlast.

    Omgevingsaspecten

    In Hoogkerk Centrum is een rioolwaterzuivering gesitueerd. Deze zuivering wordt volgens planning ontmanteld in 2012-2013. Ter plaatse van de zuivering zal een gemaal worden gebouwd die zorgt voor het transport van het afvalwater na het opheffen van de zuivering. De persleiding vanaf dit nieuwe gemaal maakt onderdeel uit van het project Waterslag 2.

    Na renovatie van gemaal Garmerwolde in 2011 is deze rioolwaterzuivering in staat het afvalwater van de zuivering in Hoogkerk te verwerken. De verdere inrichting van het terrein na ontmanteling van de zuivering is nog niet bekend.

    Waterberging
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
    Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verharde en / of bebouwde oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geëist. Binnen het plan moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen.

    187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

    helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

    Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

    Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

    Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

    Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

    Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

    Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

    Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

    Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

    Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

    Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

    twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

    De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

    2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
    Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

    In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

    Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

    Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

    Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

    Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

    P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

    Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

    https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

    In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

    Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

    De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
    https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

    Literatuur, Referenties

    1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
    2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
    3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
    4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
    5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483
    6. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html
    7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Leegkerk#Vroege_geschiedenis
    8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangeweer
    9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruskenveen
    10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rug_van_Tynaarlo
    11. https://www.terpenonderzoek.nl/images/Nieuwsbrief-Ver.Terpenonderzoek-19--juni-2014-.pdf/
    12. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    13. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

    In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
    met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
    tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
    de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
    projecten en activiteiten uitgevoerd:
    • afkoppelprojecten in de Oosterpoortb    De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

    Archeologische verwachting Hoogkerk en omgeving

    https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    Hoogkerk ligt op de noordelijkste punt van een uitloper van 'de rug van Tynaarlo'. Dat is een smalle dekzandrug die parallel loopt aan de Hondsrug, waar de stad Groningen op ligt. Het dorp Hoogkerk is waarschijnlijk als nieuwe stichting rond 1200 na Christus ontstaan. Deze datering wordt bevestigd door een opgraving die in 2000 heeft plaatsgevonden, toen in de Kerkstraat een schuur werd gesloopt. Op het kleine oppervlak van 32 vierkante meter werden twee waterputten en een waterkelder aangetroffen. Een van de waterputten, die opgezet was met turven, bleek van middeleeuwse origine. De dichtheid aan sporen geeft aan dat Hoogkerk in archeologisch opzicht een bijzonder waardevolle plaats is. De dorpskern van Hoogkerk is daarom ook opgenomen op de archeologische waardenkaart van Nederland als een terrein van hoge archeologische waarde.

    Het centrum van Hoogkerk is niet ontstaan op een wierde, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar direct op de zandrug. Op deze dekzandrug kunnen sporen uit de prehistorie en latere tijden nog goed bewaard zijn gebleven. Een dergelijke nederzettting lag bijvoorbeeld aan de Zuiderweg, waar in 1996 een opgraving werd verricht waarbij sporen uit de steentijd en sporen en resten uit de eerste eeuwen na Christus zijn aangetroffen.

    Ten noorden van Hoogkerk duikt de rug van Tynaarlo weg onder de klei – en veenafzettingen. Om geen natte voeten te krijgen werden direct ten noorden van het centrum van Hoogkerk werden – nog op de dekzandrug – wierden opgeworpen. Deze wierden markeren het begin van het zogenaamde wierdengebied. Dit gebied overstroomde regelmatig, waarbij klei werd afgezet. Bewoning kon alleen plaatsvinden op verhoogde wierden. Het wierdengebied rond Hoogkerk maakt daarmee deel uit van het zeer goed bewaarde cultuurlandschap van de streek Middag in het Westerkwartier (zie figuur 1).

    In dit bestemmingsplan liggen twee wierden die aangewezen zijn als terrein van hoge archeologische waarde en een (klein) gedeelte van een archeologisch rijksmonument. De wierden van hoge archeologische waarden liggen direct ten noorden van Hoogkerk, waar de dalende dekzandrug werd opgehoogd om droge voeten te houden (zie figuur 2). Deze terreinen zijn reeds door Miedema in 1984 in haar proefschrift geïnventariseerd en opgetekend en toentertijd ook opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart van Nederland. Het betreffen de AMK-nummers 7050 en 7051.

    Het archeologische rijksmonument dat voor een gedeelte binnen het plan ligt, betreft ook een gave en intacte wierde, gelegen achter Noodweg 1. Een klein gedeelte van deze wierde ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Op dit gedeelte is in 2009 een bouwvergunning verleend voor een nieuwe woning op basis van het geldende bestemmingsplan. Het is in principe verboden om op deze locatie de grond te roeren. Voor werkzaamheden die de grond rondom deze woning ingaan is daarom een vergunning nodig van de minister van het verantwoordelijke ministerie OCW.
    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    Geschiedenis DeHeld3 Watergebied

    Het gebied waarvan De Held III deel uitmaakt, kent een lange geschiedenis. Aan de noordrand van
    het gebied bevinden zich archeologische sporen uit het begin van de jaartelling. Delen van het
    ontwikkelingsgebied zullen ook in die tijd zijn gebruikt, maar de sporen daarvan ontbreken
    vooralsnog en zijn ook niet aangetroffen in het verkennend archeologisch booronderzoek uit 2002
    (CBB, Rapport integraal onderzoek De Held 3 te Groningen, januari 2002).
    In de 10e en 11e eeuw bezitten de

    kloosters van Fulda en Werden

    (uit Duitsland) grote landgoederen in o.a. de huidige provincie Groningen. Werden heeft diverse bezittingen verkregen in de omgeving, o.a.
    ten westen van Groningen, in het huidige gebied van De Helden. In de verpachtingregisters wordt
    deze streek omschreven als Lieuwerderwolde. Het gebied is in die tijd een moerassig veengebied, met

    in het noorden invloed van zout water en in het zuiden (omgeving Peizerweg) levend hoogveen. Deze
    typering van het milieu komt voort uit een analyse van de overblijfselen van mijten uit enkele
    grondmonsters uit 11e
    eeuwse waterputten, die in het gebied in 1995 zijn opgegraven.
    Kort voor 1200 moet de streek zijn getroffen door een (of meer) zware overstroming(en). Oorzaak is
    waarschijnlijk het afgraven, verbranden en ontwateren van het veen. Veen heeft de neiging in te
    krimpen en te oxideren, zodat het maaiveld zakt. Deze milieuramp werkte een natuurramp in de hand:
    het veen met de bewoningsplaatsen daarop wordt weggeslagen.
    Rond 1200 worden op de inmiddels afgezette kleilaag nieuwe woonkernen gesticht (Hoog- en
    Leegkerk; Zuid- en Noordlieuwerderwolde). Vanuit de oorspronkelijke loop van de Hunsinge wordt
    het gebied van De Helden ingepolderd, later in de middeleeuwen ook vanuit een aantal gegraven
    maren (sloten).
    Van de structuur uit de 11e
    eeuw resteert in het gebied niets; deze is weggespoeld, op een aantal
    teruggevonden dichtgeslibde geulen na.
    De bodemkundige kaart van de omgeving van Groningen laat zien dat Hoogkerk is gelegen op een
    smalle zandrug. Deze rug ligt parallel aan de Hondsrug, waarop Groningen is gelegen. Ten westen
    van de rug ligt het dal van de Hunsinge, zoals de oorspronkelijke voortzetting van het huidige
    Peizerdiepje in de middeleeuwen werd genoemd.
    Het dal tussen Hoogkerk en de Hondsrug is dat van de Drentse A en oorspronkelijk ook van het
    Eelderdiep. Het dal is opgevuld met kleiafzettingen in het noorden en veen in het zuiden. In het
    gebied worden de afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen omschreven als kleigronden
    waarin zich in meer of mindere mate veen of veenresten bevinden. Van zuid naar noord is sprake van
    een afname in het voorkomen van veen en een toename van kleiafzettingen. In de omgeving van
    Leegkerk, op een diepte van circa 1 meter onder NAP bevindt zich kleiig veen, dat overgaat in een
    zogenaamde vegetatiehorizont of -niveau. Dit is een niveau waarop zich in het verleden, gedurende
    langere tijd vegetatie heeft ontwikkeld. Later is zo'n 'laagje' overspoeld geraakt met klei. Het wordt
    gezien als een fase van stilstand in de afzetting van klei vanuit de omgeving van de Waddenzee. Dit
    vegetatieniveau dateert van rond 500 voor Christus. Hierop bevindt zich een aantal kleiafzettingen en
    lokaal nog een tussen kleilagen gelegen tweede vegetatiehorizont uit circa 285 na Christus. De
    zandige kleilagen bijna op maaiveldhoogte zijn veel minder oud.

    Het plangebied wordt op dit moment vrijwel geheel gebruikt als
    landbouwgebied. Het gebied is verdeeld in kleinschalig verkavelde
    graslandpercelen. De huidige verkaveling is al terug te vinden op
    negentiende eeuwse minuutkaarten. In de kleinschalige maar open
    inrichting is het traditionele open wierdenlandschap nog goed
    herkenbaar. Het gebied manifesteert zich als landelijk 'relict' in een zich
    steeds verder verstedelijkende omgeving. De recente stedelijke
    bebouwing grenst soms met voor-, soms met achterkanten aan het
    gebied De Held III. Langzaam verkeersroutes, waterlopen en
    groenzones worden hier en daar afgebroken daar waar het plangebied
    begint. Het vinden van een goede inbedding in en aansluiting op
    omliggend stedelijk weefsel is een belangrijke opgave voor De Held III.
    Prominent binnen het plangebied ligt de Leegeweg die als historische weg
    (middeleeuws) het gebied in oos

    ol>


   42. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

   43. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen

   44. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen

   45. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

   46. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483

   47. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html

   48. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
   49. De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele
    plangebied slingert. Deze ader wordt gevormd door een robuuste hoofdontsluitingsweg die wordt
    begeleid door water en een robuuste groenzone. Deze waterloop maakt deel uit van een waternetwerk
    dat vanuit het zuiden richting het Reitdiep loopt en dat een hoger peil voert dan de omgeving (het
    zogenaamde Drentse peil)
    In 1969 is tussen de suikerfabriek in Hoogkerk en de Waddenzee een vuilwaterpersleiding aangelegd
    (de zogenaamde HOWA leiding). Via de HOWA leiding worden jaarlijks enkele miljoenen kubieke
    meters biologisch gezuiverd afvalwater van de suikerfabriek in Hoogkerk en van een zuivelbedrijf in
    Bedum afgevoerd naar, voor de eerste, een lozingspunt in het Reitdiep bij Garnwerd en voor het
    tweede bedrijf een lozingspunt in de Waddenzee. Deze leiding loopt deels door het plangebied.
    Ten behoeve van beheer en onderhoud aan deze leiding moet een zone worden vrijgehouden van
    bebouwing en opgaande (diepwortelende) beplanting

    Ter plaatse van de wijk Gravenburg bedraagt het streefpeil NAP -1.20m (zowel zomer- als winterpeil). Het peil is hoger dan het peil ten westen (NAP -1,40m) om een scheiding te handhaven tussen landbouwwater en wijkwater. Voor Gravenburg is een circulatieplan opgesteld, de watergangen zijn afgesloten door stuwen en met elkaar verbonden door duikers. Het water zal op deze wijze door de wijk heen circuleren.

    De verschillende peilgebieden en leggergegevens zijn weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur is tot stand gekomen in overleg met Waterschap Noorderzijlvest.

    afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_0017.jpg"

    Het water van het omgelegde Eelderdiepje, ten zuiden van Hoogkerk zal in de toekomst gebruikt gaan worden voor de aanvoer van schoon water naar de woonwijk Reitdiep. Om dit te bewerkstelligen is tot aan de zuivering in Hoogkerk een open waterverbinding aanwezig.

    Vanaf de zuivering moet vervolgens het Hoendiep gekruist worden, deze kruising en verdere afvoer naar het noorden zal plaats vinden via een oude transportleiding. Deze transportleiding is momenteel buiten gebruik, van oudsher vormde deze transportleiding de verbinding tussen de rioolwaterzuivering en de zee.

    Waterberging

    Voor het gebied van bestemmingsplan Hoogkerk - Gravenburg is gekeken in hoeverre de waterstructuur voldoende waterberging biedt. In het gebied Hoogkerk Noord is voldoende oppervlaktewater aanwezig om het neerslagoverschot dat tijdens het klimaatscenario optreedt te kunnen bergen en risico`s op wateroverlast te beperken. De berekende maximale waterstandstijging bedraagt 45 cm.

    In het gebied Hoogkerk Centrum is niet voldoende oppervlaktewater aanwezig, het gehele gebied is aangemerkt als risicovol in geval van een klimaatscenario.

    Het watersysteem van Gravenburg maakt deel uit van het watersysteem van de westrand. In dit gebied is ruim voldoende water aanwezig. Er is derhalve ook geen risico op wateroverlast.

    Omgevingsaspecten

    In Hoogkerk Centrum is een rioolwaterzuivering gesitueerd. Deze zuivering wordt volgens planning ontmanteld in 2012-2013. Ter plaatse van de zuivering zal een gemaal worden gebouwd die zorgt voor het transport van het afvalwater na het opheffen van de zuivering. De persleiding vanaf dit nieuwe gemaal maakt onderdeel uit van het project Waterslag 2.

    Na renovatie van gemaal Garmerwolde in 2011 is deze rioolwaterzuivering in staat het afvalwater van de zuivering in Hoogkerk te verwerken. De verdere inrichting van het terrein na ontmanteling van de zuivering is nog niet bekend.

    Waterberging
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
    Bij nieuwbouw en eventuele inbreiding van het plangebied moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstroming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van oppervlaktewater vereist. Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verharde en / of bebouwde oppervlak in de vorm van oppervlaktewater geëist. Binnen het plan moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Indien watergangen gedempt worden door nieuwe ontwikkelingen moet dit gecompenseerd worden door de aanleg van nieuwe watergangen/partijen.

    187-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
    https://www.npostart.nl/NCRV_1250035

    helofytenfilters?” Jan: “ Dat heeft te maken met het beoogde ecologische karakter van de wijk, waarbij er principes zijn dat je bijvoorbeeld je eigen energie opwekt, je eigen afvalwater zuivert en je eigen voedsel produceert. Uit ervaring wist men dat helofytenfilters geschikt zijn om er afvalwater mee te zuiveren. In Drielanden is in eerste instantie gekozen voor vloeivelden, deze zijn vooral geschikt om grijs afvalwater (al het huisafvalwater behalve uit de wc) mee schoon te maken.

    Zwart waterzuivering (uit de wc) was toen nog niet aan de orde, omdat daar een gezondheidsrisico bij zit door de aanwezigheid van de E. Coli-bacterie.

    Een tweede reden is, dat men hoopte dat als je terplekke in de wijk je eigen afvalwater zou zuiveren, de bewoners zich meer bewust zouden worden van wat ze allemaal door de gootsteen spoelen, een psychologisch effect dus.”

    Maar er is nog een derde reden, die meer economisch gedreven was.

    Jan: “ Over enige tijd zijn veel persleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde afgeschreven. De vervanging daarvan gaat ontzettend veel geld kosten en het gebruik van lokale afvalwaterzuivering kan dan een enorme besparing opleveren, met name in de afgelegen kleine dorpen. Daarbij kost het gebruik van lange persleidingen veel energie.’

    Jan: ‘In Drielanden werkt het helofytenfiltersysteem nu al ruim 25 jaar. Genoeg bewijs dat de grijze afvalwaterzuivering goed werkt.’

    Tenslotte heeft het rietfilter ook nog natuurwaarde: er broeden vogels!”

    Dat kan ik beamen. Vanuit mijn bovenraam heb ik begin mei de eerste meerkoetjes al weer zien zwemmen vanuit het – o.a. – met riet gemaakte nest van moeder en vader meerkoet.

    Omdat er in onze nieuwsbrief voornamelijk geschreven wordt over de natuur en ecologie in onze wijk en maar weinig over het milieu hebben we Jan van Dijk gevraagd iets te schrijven over de helofytenfilters die langs de noordkant van Drielanden liggen.

    Jan van Dijk is milieukundige op het gebied van waterbeheer en afvalwaterzuivering en woont in Waterland vanaf het begin, 1995 dus. Drielanden is opgezet als een ecologische wijk en daarbij hoorde ook een bijzonder rioolstelsel met gescheiden afvoer van afvalwater en een afvalwaterzuivering met behulp van helofyten (moerasplanten).

    Jan heeft zich hier van meet af aan mee bezig gehouden en onderhoudt tot op de dag van vandaag het contact met de gemeente hierover, met name over de helofytenfilters.

    twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland

    De helofytenfilters, aanvankelijk twee vloeivelden achter Waterland en Mooiland, zijn aangelegd om het grijze afvalwater (water uit keuken, badkamer en wasmachine) van 110 woningen in Waterland te zuiveren. Hiertoe worden in Waterland het grijze water, het zwarte water (wc spoeling) en het regenwater apart afgevoerd. Grijs gaat naar de filters, zwart naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde en regenwater naar het wijkoppervlaktewater.

    2013-2015 zandfiler, infiltratieveld & bezinktank
    Afvalwateronderzoeksproject 2013-2015

    In 2013 is het systeem ten behoeve van een onderzoek naar de verwijdering van medicijnresten uit zwart afvalwater uitgebreid met twee onderdelen. Ten eerste een infiltratieveld (ook wel zandfilter of verticaal helofytenfilter genoemd). Dit ligt achter Waterland bij het Dwarsdijkje. Ten tweede een voorbezinktank (de “septic terp”) vooraan bij de parkeerplaatsen. De verwijdering van medicijnresten ging bijzonder goed, maar met name de voorbezinkput bleek te klein om ál het zwarte afvalwater uit Waterland te kunnen zuiveren. Momenteel wordt er alleen weer grijs afvalwater naar de filters afgevoerd. Het gezuiverde water, zo’n 25 m3/dag, wordt uiteindelijk geloosd op het wijkoppervlaktewater voorbij Mooiland en is van zwemwaterkwaliteit!

    Het oppervlaktewater in de wijk is een gesloten systeem. Er is normaal geen verbinding met het omringende water. Alleen bij teveel water wordt dit via een stuw afgevoerd naar de sloot langs het populierenpad. Bij te weinig water kan er water via een klep ingelaten worden. Het wijkoppervlaktewater wordt onder normale omstandigheden alleen gevoed door regenwater en het water uit de helofytenfilters.

    Misschien is het je opgevallen, dat het waterpeil in de wijk door de droogte en de hitte tijdens de laatste zomers erg laag was, ondanks dat het peil van het omringende water door het Waterschap verhoogd was. Dit is uiteraard zeer nadelig voor de ecologie in het wijkwater. Wat bleek? De waterinlaatklep in de stuw functioneerde niet meer. Dit euvel is verholpen en het onderhoud van de klep zal vanaf nu samen met het onderhoud van gemalen en putten jaarlijks plaatsvinden.

    Ook wordt er nog steeds overlegd over het maaibeheer en het baggeren van de sloten, maar daarover later meer!

    Heb je nog vragen, opmerkingen of meldingen, dan kun je mij mailen op: johannesvandijk33ATgmail.com

    P.s. Meer informatie kun je ook nog vinden op de website van Drielanden onder het kopje Afvalwaterbeheer.

    Waterslagtracé 3 Siersteenlaan Westpark

    https://www.jansma.biz/online-presentatie-aanleg-persleiding-siersteenlaan-in-groningen/

    In de stad Groningen, tussen de wijk Vinkhuizen en De Held leggen wij in de Siersteenlaan een persleiding aan. De gemeente Groningen heeft de afgelopen jaren onder de noemer ‘Waterslag’ al een aantal persleidingen gelegd. Hierdoor verbetert de afvoer van afvalwater vanuit de stedelijke gebieden richting de waterzuivering. Op deze manier wordt er in verhouding meer afvalwater en minder regenwater naar de zuivering afgevoerd. Een persleiding is een buis waarin het afvalwater onder druk stroomt. Dit doen we in de Siersteenlaan vanaf ter hoogte van de bushalte Opaalstraat aan de Siersteenlaan tot nabij het skateparkje aan de Johan van Zwedenlaan.

    Wij leggen de persleiding aan door middel van een horizontaal gestuurde boring. Dit is een techniek waarbij we niet een sleuf hoeven te graven, zoals normaal gesproken wel moet.

    De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst voeren we de pilotboring uitgevoerd, daarna verruimen we het boorgat en tot slot brengen we de leiding ondergronds.
    https://youtu.be/2C3JvhMyQXY

    Literatuur, Referenties

    1. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
    2. https://www.yumpu.com/nl/document/view/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
    3. https://www.yumpu.com/nl/document/view/18590899/toelichting-en-voorschriften-de-held-iii-gemeente-groningen
    4. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-/t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf
    5. https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBA13%3A001654001%3A00483
    6. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-vo01_3.3.html
    7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Leegkerk#Vroege_geschiedenis
    8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangeweer
    9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruskenveen
    10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rug_van_Tynaarlo
    11. https://www.terpenonderzoek.nl/images/Nieuwsbrief-Ver.Terpenonderzoek-19--juni-2014-.pdf/
    12. https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    13. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf

    In Groningen zijn meerdere solitaire stadsvijvers
    met elkaar verbonden. Bij deze projecten is
    tegelijk regenwater afgekoppeld en direct naar
    de vijvers afgevoerd. Daarnaast zijn de volgende
    projecten en activiteiten uitgevoerd:
    • afkoppelprojecten in de Oosterpoortb    De ruggengraat van De Held III is een centrale ader die van zuid naar noord door het gehele ... ader wordt een verbinding gemaakt tussen het Omgelegde Eelderdiep, ... feit dat de centrale waterader niet als bergingsgebied kan dienen. 6.

    Archeologische verwachting Hoogkerk en omgeving

    https://plannen.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-/NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01/t_NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01_3.1.html
    Hoogkerk ligt op de noordelijkste punt van een uitloper van 'de rug van Tynaarlo'. Dat is een smalle dekzandrug die parallel loopt aan de Hondsrug, waar de stad Groningen op ligt. Het dorp Hoogkerk is waarschijnlijk als nieuwe stichting rond 1200 na Christus ontstaan. Deze datering wordt bevestigd door een opgraving die in 2000 heeft plaatsgevonden, toen in de Kerkstraat een schuur werd gesloopt. Op het kleine oppervlak van 32 vierkante meter werden twee waterputten en een waterkelder aangetroffen. Een van de waterputten, die opgezet was met turven, bleek van middeleeuwse origine. De dichtheid aan sporen geeft aan dat Hoogkerk in archeologisch opzicht een bijzonder waardevolle plaats is. De dorpskern van Hoogkerk is daarom ook opgenomen op de archeologische waardenkaart van Nederland als een terrein van hoge archeologische waarde.

    Het centrum van Hoogkerk is niet ontstaan op een wierde, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar direct op de zandrug. Op deze dekzandrug kunnen sporen uit de prehistorie en latere tijden nog goed bewaard zijn gebleven. Een dergelijke nederzettting lag bijvoorbeeld aan de Zuiderweg, waar in 1996 een opgraving werd verricht waarbij sporen uit de steentijd en sporen en resten uit de eerste eeuwen na Christus zijn aangetroffen.

    Ten noorden van Hoogkerk duikt de rug van Tynaarlo weg onder de klei – en veenafzettingen. Om geen natte voeten te krijgen werden direct ten noorden van het centrum van Hoogkerk werden – nog op de dekzandrug – wierden opgeworpen. Deze wierden markeren het begin van het zogenaamde wierdengebied. Dit gebied overstroomde regelmatig, waarbij klei werd afgezet. Bewoning kon alleen plaatsvinden op verhoogde wierden. Het wierdengebied rond Hoogkerk maakt daarmee deel uit van het zeer goed bewaarde cultuurlandschap van de streek Middag in het Westerkwartier (zie figuur 1).

    In dit bestemmingsplan liggen twee wierden die aangewezen zijn als terrein van hoge archeologische waarde en een (klein) gedeelte van een archeologisch rijksmonument. De wierden van hoge archeologische waarden liggen direct ten noorden van Hoogkerk, waar de dalende dekzandrug werd opgehoogd om droge voeten te houden (zie figuur 2). Deze terreinen zijn reeds door Miedema in 1984 in haar proefschrift geïnventariseerd en opgetekend en toentertijd ook opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart van Nederland. Het betreffen de AMK-nummers 7050 en 7051.

    Het archeologische rijksmonument dat voor een gedeelte binnen het plan ligt, betreft ook een gave en intacte wierde, gelegen achter Noodweg 1. Een klein gedeelte van deze wierde ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Op dit gedeelte is in 2009 een bouwvergunning verleend voor een nieuwe woning op basis van het geldende bestemmingsplan. Het is in principe verboden om op deze locatie de grond te roeren. Voor werkzaamheden die de grond rondom deze woning ingaan is daarom een vergunning nodig van de minister van het verantwoordelijke ministerie OCW.
    190-a Drielanden helofytenfilters Waterslag 3

    Literatuur

    https://edepot.wur.nl/370399
    https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf
    https://www.drielanden.nl/waterbeheer
    http://www.denewa.eu/denewa/werkpakketten/voortgang-project-gemeente-groningen
    https://www.waterforum.net/vakbroeders-decentrale-zuivering-gebruikers-bepalen-of-praktijk-slaagt/
    https://mapsengine.google.com/
    https://support.google.com/mymaps/answer/3024454
    https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zrWmgg16tN1k.ki8uXCKb2Wn4
    https://www.opentopo.nl/#
    http://www.gigapan.com/gigapans/142199
    Nu nog mooier :) http://bit.ly/1cdHBX4 (kun je zelfs je eigen kaartlagen toevoegen)
    https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf

    https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf

    Publicado el 02 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    06 de julio de 2021

    192-Monitoring door 15 minuten lang Dagvlinders te tellen met "Butterfly Count"

    Overal in Europa kun je nu meewerken aan Dagvlinderonderzoek door 15 minuten lang vlinders te te tellen, een soort "Live" atlas.

    De app is zo gemaakt dat deze eenvoudig in het gebruik is ‘record as you go’ functionality zou je eenvoudig een lijst van soorten en aantallen moeten kunnen maken per locatie met zo weinig mogelijk inspanneing.
    De Resultaten zullen gebruikt worden in een Europees Monitoring schema (eBMS) om trends rondom Europa vast te kunnen stellen.

    Dr Chris van Swaay van de vlinderstichting zegt “Mensen zijn van groot belang om de wereld om ons heen te begrijpen. Dagvlinders zijn nauwkeurige indicatoren van biodiversiteits verlies omdat ze gevoelig zijn door veranderingen in het landschap . Daarom zijn vlindervrijwilligers belangrijk voor onderzoek en locale en internationae bescherming om vlinderpopulaties te verbeteren.”

    pictures app ButterflyCount announcement


    The ButterflyCount app has the latest full list of the different butterfly species found across Europe – around 500 in total – and guides that are all available offline. It enables people to submit records in a variety of ways, though the preferred method is a 15-minute count. This is made easier thanks to a stopwatch feature as well as a GPS tracking facility so you do not need to submit your route or area surveyed. Recorders add sightings incrementally, by simply tapping +1 every time they see individuals of each species during a count.

    All the features are translated into 15 European languages, with more being added.

    While the app requires users to be able to distinguish between different species, it will allow thousands of enthusiasts to track the trends in butterfly species across Europe, supporting biodiversity monitoring.

    Dr David Roy of the UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) explains: “We have put a lot of thought into the development of the app, to make it as easy to use as possible. The ‘record as you go’ functionality enables people to compile lists of species, and numbers seen at any location, with minimal effort.”

    The results will be entered into the European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS) database and used to establish trends of species across Europe.


    Dr Chris van Swaay of Butterfly Conservation Europe says: “People play a vital role in improving our understanding of the world around us. Butterflies are accurate indicators of biodiversity loss or increase because they are sensitive to environmental change. Butterfly enthusiasts are therefore significantly supporting scientific research and, ultimately, local and national conservation initiatives to improve butterfly populations.”

    The ButterflyCount app is available for iPhones and iPads via the Apple app store as well for Android devices at Google Play. There are more details on the European Butterfly Monitoring Scheme website at https://butterfly-monitoring.net/ebms-app

    area to select ButterflyCount app

    The development of the app has been funded by an EU Pilot Project, ABLE (Assessing ButterfLies in Europe), which is a partnership involving Butterfly Conservation Europe, UKCEH, the Helmholtz Centre for Environmental Research in Germany, Dutch Butterfly Conservation and Butterfly Conservation UK. This project will provide an analysis on the state of Europe’s butterflies by producing trends for species in grassland, woodland and wetland habitats, as well as examining the impacts of climate change as well as EU policies and initiatives on butterfly populations.

    Links, references

    1. https://www.vlinderstichting.nl/butterfly-conservation-europe/blog/easy-to-use-app-provides-boost-for-european-butterfly-enthusiasts/
    2. https://www.vlinderstichting.nl/butterfly-conservation-europe/blog/easy-to-use-app-provides-boost-for-european-butterfly-enthusiasts/
    3. For Apple devices (iPhones, iPads) - https://apps.apple.com/ie/app/ebms/id1461711373
    4. For Android devices - https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.ebms&hl=en_GB
    5. https://www.sovon.nl/nl/liveatlas

    192-Monitoring door 15 minuten lang Dagvlinders te tellen met "Butterfly Count"

    Publicado el 06 de julio de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario
    Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación