Archivos de diario de mayo 2020

04 de mayo de 2020

4. R script tellingen

 • Here’s the little R script I used to make that fig from the iNat API

  ere’s the little R script I used to make that fig from the iNat API
  library(jsonlite)
  options(timeout= 4000000)
  dat <- fromJSON("http://api.inaturalist.org/v1/observations/histogram?date_field=created&interval=month&verifiable=true")
  x = c()
  y = c()
  for(i in 1:(length(dat$results$month))){
  x = c(x,names(dat$results$month[i]))
  y = c(y,dat$results$month[[i]])
  }

  par(mfrow=c(1,1))
  xx = (1:length(y))
  plot(xx,y, type="l", axes=FALSE, xlab="", ylab="Observations per month", xlim=c(40,length(xx)))
  points(xx,y, type="l", lty=2)
  axis(2)
  axis(1,which(strptime(x,"%Y-%m-%d")$yday==0),(2019-length(which(strptime(x,"%Y-%m-%d")$yday==0))+1):2019)
  abline(h=1000000, lty=2)

  Here’s the little R script I used to make that fig from the iNat API

 • https://twitter.com/search?q=pypsa Ik dacht dat ergens door betere voorspellingen negatieve prizjen bijna zouden verdwijn maar ik kan he net vindne

  https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

  Naturalis Biodiversity Center (2022). Eindrapportage project Automatische beeldherkenning voor museumcollecties.pdf

  https://www.nlbif.nl/verborgen-biodata/ wist je dit...geleid door gallenman

  https://twitter.com/hashtag/EnergyTwitterVrijMiBo?src=hashtag_click

  https://www.researchgate.net/publication/341278898_Big_Data_Ja_Natuurlijk

  https://www.researchgate.net/publication/349378026_Diet_composition_of_the_golden_jackal_Canis_aureus_in_south-east_Europe_-a_review

  https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2016/modelleren-van-vegetatiepatronen.pdf

  https://www.geologienederland.nl/wp-content/uploads/2022/09/NGV_THM_CRB_Themadag_Noordzeebodem_2022_-_Samenvattingen_lezingen_versie_2.pdf

  https://www.techthics.nl/wp-content/uploads/2022/02/erdincsacan-inclusieveartificialintelligence.pdf

  https://arxiv.org/pdf/1906.10742.pdf

  https://arxiv.org/pdf/2103.10703.pdf

  https://www.tmgonline.nl/article/10.18146/tmg.815/

  https://github.com/joergmlpts

  https://forum.inaturalist.org/t/computer-vision-update-july-2021/24728 1

  https://www.inaturalist.org/blog/63931-the-latest-computer-vision-model-updates 1
  https://forum.inaturalist.org/t/new-computer-vision-model-released/31030 1

  https://forum.inaturalist.org/t/new-vision-model-training-started/27378 1
  https://www.inaturalist.org/blog/59122-new-vision-model-training-started 1

  https://github.com/inaturalist/inatVisionTraining

  The file https://github.com/inaturalist/inatVisionTraining/blob/main/nets/nets.py 1 appears to have the relevant code for instantiating models. The main chunk of the model is Xception which involves something called “depthwise separable convolutions” (I have not read the paper yet). The output of Xception is then put through a global average pooling layer, then a dropout layer, then a dense layer (i.e. like you would find in a perceptron model), and then a softmax layer.

  With some further reading of the paper, I think the Github repo will have given me a much clearer picture of what the computer vision model


 • https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
  https://www.vliz.be/docs/HAROkit-Zoekkaart-Roggen_versieApril2016.pdf
  anemoon.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1119&language=nl-NL&PortalId=0&TabId=165
  https://edepot.wur.nl/446037
  Op het strand kun je ook eieren zoeken. Namelijk de lege eikapsels van haaien en roggen. Download de zoekkaart: http://go.wnf.nl/glcmv2

 • This repository provides Python code that identifies plants, birds, and insects in photos.

  This project was inspired by the amazing progress in identifying plants, animals and mushrooms in photos that has been made by iNaturalist in the past years. The iNaturalist team has trained machine learning models with their vast collection of photos and research-grade identifications. In 2019, iNaturalist released Seek by iNaturalist which identifies photos offline on the phone and identifies to a higher level than species when an identification to species cannot be made.

  Google provides three models that have been trained with iNaturalist data - classification models for plants, birds, and insects. These Google models can be downloaded and used with Google's TensorFlow and TensorFlow Lite tools.

  This code is based on the trained models that Google provides. It has been written to experiment with identification of species from photos and to give Seek's approach a try and compute probabilities across the taxonomic hierarchy.

  This tool nature_id.py has been tested on Linux and Windows. It likely works on macOS as well.

  This is a command-line tool. It is called with photos or directories that contain photos and identifies the plants, birds, and insects in these pictures.
  Here is an example. This is the command for Linux and macOS:

  ./nature_id.py -m plants plant_images/Persicaria_amphibia.jpg
  On Windows the command is:

  python .\nature_id.py -m plants plant_images\Persicaria_amphibia.jpg

  https://github.com/joergmlpts/nature-id

 • It seems like someone has worked on that topic. Here is a paper from 2021 I found: https://arxiv.org/pdf/2103.08894.pdf Ik kan de 2 pdfs die Sluis noemde niet vinden..zoui het gedelete zijn door HIsko?

  Bij 2 is er vanzelf invloed op door de locaties van de gevalideerde waarnemingen,
  die worden dan in feite gebruikt als een extra stukje data. Is ook veel gedetailleerder, bij
  voorbeeld planten die alleen langs de kust voorkomen, waarbij een vergelijkbare soort alleen in
  het binnenland te vinden is. Dat red je niet met nafilteren, dan moeten veel te kleine gebieden
  worden ingesteld. En bij 2 zou ook fenologie automatisch meegenomen kunnen worden, analoog aan hoe d
  e locatie mee wordt genomen. Ik kan de tweede link die ik eerder stuurde van harte aanraden, daar wo

  rdt het beter toegelicht dan ik hier in een kort bericht kan: https://arxiv.org/pdf/2203.03253v1.pdf.


 • Participate in the annual iNaturalist challenges: Our collaborators Grant Van Horn and Oisin Mac Aodha continue to run machine learning challenges with iNaturalist data as part of the annual Computer Vision and Pattern Recognition conference. By participating you can help us all learn new techniques for improving these models.


 • Start building your own model with the iNaturalist data now: If you can’t wait for the next CVPR conference, thanks to the Amazon Open Data Program you can start downloading iNaturalist data to train your own models now. Please share with us what you’ve learned by contributing to iNaturalist on Github.


 • Donate to iNaturalist: For the rest of us, you can help by donating! Your donations help offset the substantial staff and infrastructure costs associated with training, evaluating, and deploying model updates. Thank you for your support!
 • Publicado el 04 de mayo de 2020 por ahospers ahospers | 2 comentarios | Deja un comentario
  Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación